KONSOLIDIRANi IZKAZ DENARNIH TOKOV[1]

v EUR

2013

2012

A.

DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

Postavke izkaza poslovnega izida

36.421.523

45.877.945

Obračunane čiste zavarovalne premije v obdobju

848.792.792

870.023.930

Prihodki naložb (razen finančnih prihodkov), financirani iz:

23.175.868

23.934.772

     - zavarovalno-tehničnih rezervacij

17.226.999

20.759.650

     - drugih virov

5.948.869

3.175.122

Drugi poslovni prihodki (razen za prevrednotenje in brez zmanjšanja rezervacij) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev

83.429.712

107.126.416

Obračunani čisti zneski škod v obdobju

-601.205.876

-600.003.778

Obračunani stroški bonusov in popustov

-8.468.746

-8.083.904

Čisti obratovalni stroški brez stroškov amortizacije in brez spremembe v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj

-194.022.280

-198.650.682

Odhodki naložb (brez amortizacije in finančnih odhodkov), financirani iz:

-9.738.949

-48.570.963

     - tehničnih virov

-7.297.281

-10.064.141

     - drugih virov

-2.441.668

-38.506.822

Drugi poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotovanje in brez povečanja rezervacij)

-102.481.272

-85.565.697

Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih

-3.059.726

-14.332.149

Spremembe čistih obratnih sredstev poslovnih postavk BS

-23.685.222

-9.804.340

Začetne manj končne terjatve iz zavarovalnih poslov

914.247

-6.846.251

Začetne manj končne terjatve iz pozavarovanj

-1.897.625

181.594

Začetne manj končne druge terjatve iz (po)zavarovalnih poslov

6.729.455

-5.890.243

Začetne manj končne druge terjatve in sredstva

-7.058.274

3.101.504

Začetne manj končne odložene terjatve za davek

63.331

2.337.454

Začetne manj končne zaloge

722.094

1.879.031

Končni manj začetni dolgovi iz neposrednih zavarovanj

-1.944.453

11.410.478

Končni manj začetni dolgovi iz pozavarovanj

-3.191.418

-1.505.423

Končni manj začetni drugi poslovni dolgovi

-16.353.867

-16.822.070

Končne manj začetne ostale obveznosti (razen prenosnih premij)

-760.469

-4.600.737

Končne manj začetne odložene obveznosti za davek

-908.243

6.950.323

Izid denarnih tokov pri poslovanju

12.736.301

36.073.605

B.

DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU

Prejemki pri naložbenju

2.738.674.286

2.712.442.552

Prejemki od obresti, ki se nanašajo na naložbenje in na:

84.623.552

79.822.024

     - naložbe, financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij

74.654.387

74.795.607

     - druge naložbe

9.969.165

5.026.417

Prejemki od dividend in deležev iz dobička v drugih, ki se nanašajo na:

8.515.902

9.601.940

     - naložbe, financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij

2.812.918

1.612.124

     - druge naložbe

5.702.984

7.989.816

Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev, financiranih iz:

182.536

232.862

     - zavarovalno-tehničnih rezervacij

0

317.636

     - drugih virov

182.536

-84.774

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev, financiranih iz:

979.728

6.104.632

     - zavarovalno-tehničnih rezervacij

47.741

2.479.264

     - drugih virov

931.987

3.625.368

Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb, financiranih iz:

1.187.092.559

1.246.931.676

     - zavarovalno-tehničnih rezervacij

1.095.182.263

1.103.905.564

     - drugih virov

91.910.296

143.026.112

Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb, financiranih iz:

1.456.444.249

1.369.749.418

     - zavarovalno-tehničnih rezervacij

1.284.593.660

1.195.426.053

     - drugih virov

171.850.589

174.323.365

Prejemki od odtujitve finančnih naložb v odvisne in pridružene družbe, financiranih iz:

835.760

0

     - zavarovalno-tehničnih rezervacij

0

0

     - drugih virov

835.760

0

Izdatki pri naložbenju

-2.683.771.800

-2.727.253.065

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev

-10.000.862

-8.515.221

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev, financiranih iz:

-10.925.815

-7.452.052

     - zavarovalno-tehničnih rezervacij

-1.156.461

-851.175

     - drugih virov

-9.769.354

-6.600.877

Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb, financiranih iz:

-1.204.050.533

-1.385.444.793

     - zavarovalno-tehničnih rezervacij

-1.079.503.888

-1.251.414.012

     - drugih virov

-124.546.645

-134.030.781

Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb, financiranih iz:

-1.458.108.584

-1.325.840.999

     - zavarovalno-tehničnih rezervacij

-1.302.947.035

-1.146.279.066

     - drugih virov

-155.161.549

-179.561.933

Izdatki za naložbe v odvisne in pridružene družbe, financirane iz:

-686.006

0

     - zavarovalno-tehničnih rezervacij

-686.006

0

     - drugih virov

0

0

Izid denarnih tokov pri naložbenju

54.902.486

-14.810.513

C.

DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

Prejemki pri financiranju

39.263.813

33.413.521

Prejemki od vplačanega kapitala

0

0

Prejemki od dobljenih dolgoročnih posojil in izdaje obveznic

7.751.222

5.735.970

Prejemki od dobljenih kratkoročnih posojil

31.512.591

27.677.551

Izdatki pri financiranju

-95.034.085

-59.716.158

Izdatki za dane obresti

-2.790.308

-2.822.301

Izdatki za vračila kapitala

0

0

Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti

-11.860.759

-3.390.936

Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti

-34.978.986

-37.604.980

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku

-45.404.032

-15.897.941

Izid denarnih tokov pri financiranju

-55.770.272

-26.302.637

Č.

Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

17.251.420

22.771.666

D1.

Denarni izid v obdobju

11.868.515

-5.039.545

D2.

Tečajne razlike

-51.377

-480.702

E.

Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

29.068.558

17.251.419[1] Dodatna pojasnila v zvezi z izkazom denarnih tokov so razkrita v poglavju 8.5 računovodskega poročila.

Spletna stran uporablja piškotke, saj vam želimo zagotoviti dobro uporabniško izkušnjo. Več o njih si lahko preberete na tej povezavi. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?