Konsolidirani izkaz finančnega položaja

v EUR

31. 12. 2013

31. 12. 2012

SREDSTVA

3.077.107.344

3.123.808.393

Neopredmetena sredstva

71.724.243

66.878.286

Opredmetena osnovna sredstva

122.850.884

130.350.482

Odložene terjatve za davek

23.696.799

34.434.717

Naložbene nepremičnine

97.245.384

100.186.863

Finančne naložbe v pridruženih družbah

10.204.674

14.384.184

Finančna sredstva

2.432.183.379

2.445.878.652

     Finančne naložbe:

1.994.515.763

2.026.996.736

        - v posojila in depozite

199.264.326

273.278.022

        - v posesti do zapadlosti

224.880.951

228.416.165

        - razpoložljive za prodajo

1.431.023.178

1.417.564.782

        - vrednotene po pošteni vrednosti preko poslovnega izida

139.347.308

107.737.767

     Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

437.667.616

418.881.916

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij, prenesen pozavarovateljem

64.707.528

83.575.712

Terjatve

196.328.781

194.850.052

     - terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov

95.959.929

103.865.001

     - terjatve iz pozavarovanja in sozavarovanja

43.322.539

42.942.784

     - terjatve za odmerjeni davek

14.724.095

9.331.709

     - druge terjatve

42.322.218

38.710.558

Druga sredstva

26.973.765

33.680.408

Denar in denarni ustrezniki

29.068.558

17.251.420

Nekratkoročna sredstva, namenjena za prodajo

2.123.349

2.337.617

KAPITAL IN OBVEZNOSTI

3.077.107.344

3.123.808.393

Kapital

590.537.457

574.563.757

     Kapital lastnikov obvladujoče družbe

584.314.877

567.863.820

         - osnovni kapital

73.701.392

73.701.392

         - kapitalske rezerve

56.866.194

56.710.713

         - rezerve iz dobička

276.678.464

253.233.080

         - rezerve za lastne delnice

452.880

364.680

         - lastne delnice

-452.880

-364.680

         - presežek iz prevrednotenja

44.605.435

51.819.054

         - zadržani čisti poslovni izid

90.083.115

86.769.095

         - čisti poslovni izid poslovnega leta

46.213.507

48.809.667

         - prevedbeni popravek kapitala

-3.833.230

-3.179.181

     Neobvladujoči deleži kapitala

6.222.580

6.699.937

Podrejene obveznosti

28.244.484

37.025.550

Zavarovalno-tehnične rezervacije

1.826.231.310

1.887.920.781

     - prenosne premije

258.066.669

268.424.573

     - matematične rezervacije

870.733.006

869.949.936

     - škodne rezervacije

674.436.244

723.176.114

     - druge zavarovalno-tehnične rezervacije

22.995.391

26.370.158

Zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

435.201.724

417.338.984

Rezervacije za zaposlence

11.401.382

10.573.673

Druge rezervacije

16.218.730

19.621.552

Odložene obveznosti za davek

18.465.042

21.351.998

Druge finančne obveznosti

34.790.998

39.380.566

Obveznosti iz poslovanja

56.325.533

58.150.107

     - obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov

20.247.893

20.811.717

     - obveznosti iz pozavarovanja in sozavarovanja

35.338.592

36.744.115

     - obveznosti za odmerjeni davek

739.048

594.275

Druge obveznosti

59.690.684

57.881.425

Spletna stran uporablja piškotke, saj vam želimo zagotoviti dobro uporabniško izkušnjo. Več o njih si lahko preberete na tej povezavi. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?