Finančni položaj Skupine Triglav v letu 2013

  • Bilančna vsota Skupine Triglav je na zadnji dan leta 2013 znašala 3.077,1 milijona evrov.
  • Celotna vrednost kapitala se je povečala za 3 odstotke in dosegla 590,5 milijona evrov.

Kapital in obveznosti

Celotna vrednost kapitala je bila 31. decembra 2013 v primerjavi z letom za 3 odstotke večja, dosegla je 590,5 milijona evrov. Delež kapitala v bilančni vsoti se je povečal za 0,8 odstotne točke, z 18,4 na 19,2 odstotka. Kapital lastnikov obvladujoče družbe je dosegel 584,3 milijona evrov, neobvladujoči delež kapitala pa 6,2 milijona evrov. Osnovni delniški kapital je ostal nespremenjen, znašal je 73,7 milijona evrov in je razdeljen na 22.735.148 navadnih delnic.

Zaradi znižanja vrednosti finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo, je presežek iz prevrednotenja znašal 44,6 milijona evrov in je bil za 14 odstotkov nižji kot ob koncu leta 2012. Kapitalske rezerve so dosegle 56,9 milijona evrov. Rezerve iz dobička v vrednosti 276,7 milijona evrov vključujejo zakonske in statutarne rezerve v višini 19,6 milijona evrov, rezerve za izravnavo kreditnih tveganj v višini 32,3 milijona evrov, varnostno rezervo v višini 0,5 milijona evrov, rezerve za lastne delnice v vrednosti 0,5 milijona evrov in druge rezerve iz dobička v višini 224,2 milijona evrov, ki so se povečale za 23,2 milijona evrov.

Bilančni dobiček je dosegel 136,3 milijona evrov (indeks 101). Poleg čistega poslovnega izida vključuje tudi zadržani čisti poslovni izid v znesku 90,1 milijona evrov (indeks 104). Čisti poslovni izid poslovnega leta izkazan v bilanci stanja v višini 46,2 milijona evrov je za 23,2 milijona evrov nižji od čistega poslovnega izida izkazanega v izkazu poslovnega izida. Zavarovalnica je namreč v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah iz dela čistega dobička oblikovala druge rezerve iz dobička. Zakon sicer daje Upravi zavarovalnice možnost, da iz čistega dobička oblikuje druge rezerve, vendar največ do polovice zneska čistega dobička, ki ostane po uporabi za obvezne namene.

Podrejene obveznosti so na zadnji dan leta 2013 dosegle 28,2 milijona evrov. Zaradi zapadlosti podrejenih obveznic z oznako ZT01 v plačilo so bile za 24 odstotkov nižje kot ob koncu leta 2012. V bilančni vsoti so predstavljale 0,9-odstotni delež.

Med viri so se kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije znižale za 2 odstotka in so na zadnji dan leta 2013 dosegle 2.261,4 milijona evrov. V bilančni vsoti se je njihov delež zmanjšal za 0,3 odstotne točke (s 73,8 se je znižal na 73,5 odstotka). Matematične rezervacije so na zadnji dan leta znašale 1.305,9 milijona evrov in so se v primerjavi s koncem preteklega leta povečale za 1 odstotek. Rezervacije za kosmate prenosne premije so se znižale za 4 odstotke, kosmate škodne rezervacije za 7 odstotkov in druge zavarovalno-tehnične rezervacije za 13 odstotkov. Podrobneje o zavarovalno-tehničnih rezervacijah poročamo v poglavju poglavju 7.8.1 Zavarovalno-tehnične rezervacije.

Finančne obveznosti v višini 34,8 milijona evrov so bile za 12 odstotkov nižje kot leto prej in v bilančni vsoti predstavljajo 1,1 odstotka.

Obveznosti iz poslovanja so bile prav tako nižje kot leto prej, in sicer za 3 odstotke, znašale so 56,3 milijona evrov. Njihov delež v bilančni vsoti je 1,8-odstoten in za 0,1 odstotne točke manjši. Za 3 odstotke so bile nižje tudi obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov, ki so obsegale 20,2 milijona evrov. Obveznosti iz pozavarovanja in sozavarovanja so se znižale za 4 odstotke in dosegle 35,3 milijona evrov. Obveznosti za odmerjeni davek je bilo za 739 tisoč evrov.

Ostale obveznosti so se povišale za 3 odstotke. Ob koncu leta 2013 so bile izkazane v višini 59,7 milijona evrov in so v strukturi sredstev imele 1,9-odstotni delež.

Sredstva

Finančna sredstva, izkazana v višini 2.432,2 milijona evrov, so bila za 1 odstotek nižja kot leto prej. Njihov delež v strukturi vseh sredstev se je povečal za 0,7 odstotne točke in dosegel 79,0 odstotkov. Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, so dosegla 437,7 milijona evrov, finančne naložbe pa 1.994,5 milijona evrov. Med finančnimi naložbami so naložbe v depozite in posojila obsegale 199,3 milijona evrov in naložbe v posesti do zapadlosti 224,9 milijona evrov. Naložbe, razpoložljive za prodajo, so dosegle 1.431,0 milijona evrov in naložbe, vrednotene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, 139,3 milijona evrov. Podrobneje o strukturi finančnih sredstev poročamo v poglavju 7.9 Struktura finančnih naložb.

Finančne naložbe Skupine Triglav v pridružene družbe so se znižale za 29 odstotkov, kar je predvsem posledica odtujitve naložbe Triglav Skladi, d.o.o., v družbo ZIF Polara Invest Fond, a.d., Banja Luka. V sestavi sredstev so z 10,2 milijona evrov predstavljale 0,3-odstotni delež.

Naložbene nepremičnine v vrednosti 97,2 milijona evrov so imele 3,2-odstotni delež v strukturi vseh sredstev. Njihova vrednost se je znižala za 3 odstotke.

Terjatve Skupine so bile za 1 odstotek višje kot na zadnji dan leta 2012. Dosegle so 196,3 milijona evrov in 6,4-odstotni delež v strukturi sredstev. Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov so upadle na 96,0 milijonov evrov (indeks 92). Terjatve iz sozavarovanja in pozavarovanja so dosegle 43,3 milijona evrov (indeks 101), druge terjatve 42,3 milijona evrov (indeks 109) in terjatve za odmerjeni davek 14,7 milijona evrov (indeks 158).

Vrednost zavarovalno-tehničnih rezervacij, prenesenih pozavarovateljem iz pozavarovalnih pogodb, je bila v primerjavi z letom prej za 23 odstotkov nižja in je znašala 64,7 milijona evrov. Sredstev iz pozavarovalnih pogodb iz škodnih rezervacij je bilo za 49,6 milijona evrov, iz prenosnih premij pa 15,1 milijona evrov.

Opredmetena osnovna sredstva so imela 4,0-odstotni delež v strukturi sredstev in dosegla 122,9 milijona evrov (indeks 94). Neopredmetena sredstva so znašala 71,7 milijona evrov (indeks 107) in so imela 2,3-odstotni delež.

Denar in denarni ustrezniki so bili ob koncu leta za 68 odstotkov višji kot leto prej, znašali so 29,1 milijona evrov. Druga sredstva so obsegala 27,0 milijonov evrov (indeks 80) in nekratkoročna sredstva, namenjena za prodajo 2,1 milijona evrov (indeks 91).

Bilanca stanja 31. 12. 2013 po MSRP

31. 12. 2013

31. 12. 2012

Indeks

Struktura 2013

Struktura 2012

Sredstva

3.077.107.344

3.123.808.393

99

100,0 %

100,0 %

Neopredmetena sredstva

71.724.243

66.878.286

107

2,3 %

2,1 %

Opredmetena osnovna sredstva

122.850.884

130.350.482

94

4,0 %

4,2 %

Odložene terjatve za davek

23.696.799

34.434.717

69

0,8 %

1,1 %

Naložbene nepremičnine

97.245.384

100.186.863

97

3,2 %

3,2 %

Finančne naložbe v pridruženih družbah

10.204.674

14.384.184

71

0,3 %

0,5 %

Finančna sredstva

2.432.183.379

2.445.878.652

99

79,0 %

78,3 %

Finančne naložbe:

1.994.515.763

2.026.996.736

98

64,8 %

64,9 %

- v posojila in depozite

199.264.326

273.278.022

73

6,5 %

8,7 %

- v posesti do zapadlosti

224.880.951

228.416.165

98

7,3 %

7,3 %

- razpoložljive za prodajo

1.431.023.178

1.417.564.782

101

46,5 %

45,4 %

- vrednotene po pošteni vrednosti preko poslovnega izida

139.347.308

107.737.767

129

4,5 %

3,4 %

Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

437.667.616

418.881.916

104

14,2 %

13,4 %

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij, prenesen pozavarovateljem

64.707.528

83.575.712

77

2,1 %

2,7 %

Terjatve

196.328.781

194.850.052

101

6,4 %

6,2 %

- terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov

95.959.929

103.865.001

92

3,1 %

3,3 %

- terjatve iz pozavarovanja in sozavarovanja

43.322.539

42.942.784

101

1,4 %

1,4 %

- terjatve za odmerjeni davek

14.724.095

9.331.709

158

0,5 %

0,3 %

- druge terjatve

42.322.218

38.710.558

109

1,4 %

1,2 %

Druga sredstva

26.973.765

33.680.408

80

0,9 %

1,1 %

Denar in denarni ustrezniki

29.068.558

17.251.420

168

0,9 %

0,6 %

Nekratkoročna sredstva, namenjena za prodajo

2.123.349

2.337.617

91

0,1 %

0,1 %

KAPITAL IN OBVEZNOSTI

3.077.107.344

3.123.808.393

99

100,0 %

100,0 %

Kapital

590.537.457

574.563.757

103

19,2 %

18,4 %

Kapital lastnikov obvladujoče družbe

584.314.877

567.863.820

103

19,0 %

18,2 %

- osnovni kapital

73.701.392

73.701.392

100

2,4 %

2,4 %

- kapitalske rezerve

56.866.194

56.710.713

100

1,8 %

1,8 %

- rezerve iz dobička

276.678.464

253.233.080

109

9,0 %

8,1 %

- rezerve za lastne delnice

452.880

364.680

124

0,0 %

0,0 %

- lastne delnice

-452.880

-364.680

124

0,0 %

0,0 %

- presežek iz prevrednotenja

44.605.435

51.819.054

86

1,4 %

1,7 %

- zadržani čisti poslovni izid

90.083.115

86.769.095

104

2,9 %

2,8 %

- čisti poslovni izid poslovnega leta

46.213.507

48.809.667

95

1,5 %

1,6 %

- prevedbeni popravek kapitala

-3.833.230

-3.179.181

121

-0,1 %

-0,1 %

Neobvladujoči deleži kapitala

6.222.580

6.699.937

93

0,2 %

0,2 %

Podrejene obveznosti

28.244.484

37.025.550

76

0,9 %

1,2 %

Zavarovalno-tehnične rezervacije

1.826.231.310

1.887.920.781

97

59,3 %

60,4 %

- prenosne premije

258.066.669

268.424.573

96

8,4 %

8,6 %

- matematične rezervacije

870.733.006

869.949.936

100

28,3 %

27,8 %

- škodne rezervacije

674.436.244

723.176.114

93

21,9 %

23,2 %

- druge zavarovalno-tehnične rezervacije

22.995.391

26.370.158

87

0,7 %

0,8 %

Zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

435.201.724

417.338.984

104

14,1 %

13,4 %

Rezervacije za zaposlence

11.401.382

10.573.673

108

0,4 %

0,3 %

Druge rezervacije

16.218.730

19.621.552

83

0,5 %

0,6 %

Odložene obveznosti za davek

18.465.042

21.351.998

86

0,6 %

0,7 %

Druge finančne obveznosti

34.790.998

39.380.566

88

1,1 %

1,3 %

Obveznosti iz poslovanja

56.325.533

58.150.107

97

1,8 %

1,9 %

- obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov

20.247.893

20.811.717

97

0,7 %

0,7 %

- obveznosti iz pozavarovanja in sozavarovanja

35.338.592

36.744.115

96

1,1 %

1,2 %

- obveznosti za odmerjeni davek

739.048

594.275

124

0,0 %

0,0 %

Druge obveznosti

59.690.684

57.881.425

103

1,9 %

1,9 %

Kazalniki finančnega položaja

Kazalniki finančnega položaja

Leto 2013

Leto 2012

Leto 2011

Delež kapitala v skupni pasivi

19,2 %

18,4 %

16,5 %

Povprečno stanje kapitala glede na obračunano kosmato zavarovalno premijo

64,7 %

56,8 %

50,0 %

Dobičkonosnost kapitala

12,0 %

13,8 %

9,6 %

Delež kosmatih zavarovalno-tehničnih rezervacij v skupni pasivi

73,5 %

73,8 %

75,4 %

Povprečno stanje kosmatih zavarovalno-tehničnih rezervacij glede na obračunano kosmato zavarovalno premijo

253,5 %

242,4 %

227,7 %

Delež finančnih sredstev v skupni aktivi

79,0 %

78,3 %

78,5 %

Razmerje med finančnimi sredstvi in kosmatimi zavarovalno-tehničnimi rezervacijami

107,6 %

106,1 %

104,1 %

Spletna stran uporablja piškotke, saj vam želimo zagotoviti dobro uporabniško izkušnjo. Več o njih si lahko preberete na tej povezavi. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?