Finančni rezultat Skupine Triglav v letu 2013

  • Kljub težkim pogojem poslovanja je Skupina Triglav poslovno leto uspešno zaključila z 69,9 milijona evrov čistega dobička in dosegla 12–odstotno dobičkonosnost kapitala.
  • Kombinirani količnik izkazuje ugodno dobičkonosnost poslovanja iz premoženjskih zavarovanj in znaša 91,0 odstotkov.
  • Donosi od finančnih naložb so dosegli 70,3 milijona evrov.

V težkih pogojih poslovanja, značilnih za leto 2013, je Skupina Triglav poslovno leto zaključila z dobičkom. Poslovni izid pred obdavčitvijo v višini 83,6 milijona evrov je bil za 7 odstotkov nižji v primerjavi s preteklim letom. Čisti poslovni izid je dosegel 69,9 milijona evrov in se je znižal za 5 odstotkov. Čista dobičkonosnost kapitala je znašala 12,0 odstotkov in je bila za 1,8 odstotne točke nižja kot leto prej.

Kombinirani količnik, ki izkazuje dobičkonosnost poslovanja iz premoženjskih zavarovanj, je ugoden in znaša 91,0 odstotkov (v letu 2012 je znašal 89,6 odstotka). Količnik pod 100 odraža pozitivno poslovanje premoženjskih zavarovanj iz osnovne dejavnosti, brez donosov iz naložb.

Prihodki od zavarovalnih premij, odhodki za škode in obratovalni stroški

Čisti prihodki od zavarovalnih premij (izračunani iz obračunanih kosmatih zavarovalnih in sozavarovalnih premij, zmanjšanih za pozavarovalni del in popravljeni za spremembo kosmate prenosne premije, ki je korigirana za delež pozavarovateljev v prenosni premiji) so dosegli 837,6 milijona evrov in so bili za 5 odstotkov nižji kot leto prej. Čisti prihodki od zdravstvenih zavarovalnih premij so se povečali za 13 odstotkov, medtem ko so se pri premoženjskih zavarovalnih premijah znižali za 8 odstotkov in pri življenjskih zavarovanjih za 6 odstotkov. Obračunane kosmate zavarovalne premije za deleže iz pozavarovanja in sozavarovanja so znašale 70,9 milijona evrov, 5 odstotkov manj kot v letu 2012. Prirast čistih prenosnih premij je znašal 7,7 milijona evrov in je bil 67 odstotkov manjši kot leto prej.

Čisti odhodki za škode (kosmati zneski škod, povečani za cenilne stroške, zmanjšani za pozavarovalni in sozavarovalni del in regresne terjatve ter popravljeni za spremembo kosmatih škodnih rezervacij, ki so korigirane za delež pozavarovateljev in sozavarovateljev na teh rezervacijah) v višini 571,7 milijona evrov so bili za 1 odstotek nižji. Čisti odhodki za škode premoženjskih zavarovanj so bili za 7 odstotkov nižji, pri življenjskih zavarovanjih so se povišali za 5 odstotkov in pri zdravstvenih za 10 odstotkov. Obračunani deleži pozavarovateljev in sozavarovateljev v kosmatih škodah so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 59 odstotkov in znašajo 35,8 milijona evrov. Sprememba čistih škodnih rezervacij je znašala –28,0 milijonov evrov in je bila 42 odstotkov več kot leto prej. Odhodki iz izravnalne sheme dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj so se povišali za 8 odstotkov in dosegli 8,0 milijonov evrov.

Obratovalni stroški (stroški pridobivanja zavarovanj in drugi obratovalni stroški) so ostali približno na ravni preteklega leta (indeks 100), znašali so 199,4 milijona evrov. Stroški pridobivanja zavarovanj so dosegli 128,0 milijonov evrov (indeks 100), drugi obratovalni stroški pa 71,3 milijona evrov (indeks 101).

Prihodki in odhodki od finančnih sredstev

Prihodki od finančnih sredstev so bili za 6 odstotkov višji in dosegli 184,7 milijona evrov. Prihodki od finančnih sredstev v povezanih družbah so znašali 63 tisoč evrov. Prihodki od drugih finančnih sredstev so bili za 1 odstotek nižji in so dosegli 136,2 milijona evrov. Čisti neiztrženi dobički naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, so narasli za 63 odstotkov in dosegli 48,5 milijona evrov. Največji delež prihodkov od finančnih sredstev so zavzemali prihodki od obresti v vrednosti 76,1 milijona evrov. Dobički od prodaje so dosegli 28,7 milijona evrov, prihodki zaradi spremembe poštene vrednosti finančnih sredstev 22,2 milijona evrov, prihodki od dividend 2,9 milijona evrov in drugi finančni prihodki 6,3 milijona evrov. Dobička iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb je bilo za 40 tisoč evrov.

Konsolidirani finančni odhodki so se povečali za 13 odstotkov in dosegli 114,4 milijona evrov. Odhodki od finančnih sredstev v povezanih družbah so znašali 1,4 milijona evrov, odhodki od ostalih finančnih sredstev pa 79,2 milijona evrov. Čiste neiztržene izgube naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, so se močno povečale in dosegle 33,8 milijona evrov (leto prej so znašale 676 tisoč evrov). Največji delež finančnih odhodkov predstavljajo trajne slabitve v višini 28,1 milijona evrov, ki so sicer za 36 odstotkov nižje kot leto prej.

Skupina Triglav je trajno oslabila portfeljske naložbe predvsem zaradi stanja oziroma dogajanja v slovenskem bančnem sektorju. Zaradi znižanja vrednosti finančnih sredstev so odhodki spremembe poštene vrednosti višji za 24 odstotkov in so dosegli 23,2 milijona evrov.

Donosi od finančnih naložb so razlika med prihodki in odhodki od finančnih sredstev. Dosegli so 70,3 milijona evrov in so bili za 3 odstotke nižji kot preteklo leto. Glavni razlog za znižanje je predvsem nižji donos kritnega sklada naložbenih življenjskih zavarovanj.

Donosi od finančnih naložb Skupine Triglav v letih od 2011 do 2013

Sprememba drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij in ostali prihodki in odhodki

Sprememba drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij je znašala 2,7 milijona evrov (preteklo leto –1,4 milijona evrov). Pri tem je sprememba matematičnih rezervacij znašala 4,1 milijona evrov (v preteklem letu 0,9 milijona evrov). Sprememba drugih rezervacij je dosegla –1,4 milijona evrov, predvsem zaradi zmanjšanja rezervacij za neiztekle nevarnosti, katerih višina se oblikuje na osnovi čistega deleža škod in stroškov po posameznih zavarovalnih vrstah. Ker so se ti rezultati izboljšali, so se rezervacije posledično znižale.

Sprememba zavarovalno-tehničnih rezervacij zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, je dosegla 17,9 milijona evrov (indeks 34) zaradi povišanja vrednosti naložb, na katere je vezano premoženje teh zavarovanj. Odhodki za bonuse in popuste so znašali 6,5 milijona evrov (indeks 76).

Drugi zavarovalni prihodki v višini 7,9 milijona evrov so bili za 62 odstotkov nižji. Drugih prihodkov je bilo za 76,6 milijona evrov ali za 1 odstotek več kot leto prej. Drugi zavarovalni odhodki so znašali 23,7 milijona evrov (indeks 55) in drugi odhodki 87,0 milijonov evrov (indeks 104).

Izkaz poslovnega izida za poslovno leto 2013 - po MSRP

2013

2012

Indeks

Čisti prihodki od zavarovalnih premij

837.642.667

884.367.872

95

- obračunane kosmate zavarovalne premije

900.892.580

936.263.023

96

- obračunana premija oddana v pozavarovanje in sozavarovanje

-70.920.674

-74.983.245

95

- sprememba prenosnih premij

7.670.761

23.088.094

33

Skupaj prihodki od finančnih sredstev

184.692.544

173.651.547

106

Prihodki od finančnih sredstev v povezanih družbah

63.423

5.754.725

- dobiček iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunan z uporabo kapitalske metode

39.532

1.720.451

- obresti

0

0

- spremembe poštene vrednosti

0

0

- dobički od prodaje

23.891

0

- drugi finančni prihodki

0

4.034.274

Prihodki od ostalih finančnih sredstev

136.153.098

138.074.118

99

- obresti

76.142.863

82.502.711

92

- dividende

2.856.987

3.120.364

92

- spremembe poštene vrednosti

22.249.328

17.616.160

126

- dobički od prodaje

28.643.036

29.270.460

98

- drugi finančni prihodki

6.260.884

5.564.423

113

Čisti neiztrženi dobički naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

48.476.023

29.822.704

163

Drugi zavarovalni prihodki

7.910.551

20.702.957

38

- prihodki od provizij

2.493.159

13.741.969

18

- drugi prihodki od zavarovalnih poslov

5.417.392

6.960.988

78

Drugi prihodki

76.614.124

76.039.900

101

Čisti odhodki za škode

571.663.099

578.938.271

99

- obračunani kosmati zneski škod

627.508.334

613.765.178

102

- obračunani deleži pozavarovateljev in sozavarovateljev

-35.840.696

-22.515.985

159

- sprememba škodnih rezervacij

-27.985.203

-19.720.565

142

- odhodki iz izravnalne sheme dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj

7.980.664

7.409.643

108

Sprememba drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij (brez NT)

2.651.409

-1.446.818

Sprememba zavarovalno-tehničnih rezervacij zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

17.906.261

52.882.779

34

Odhodki za bonuse in popuste

6.539.195

8.647.771

76

Obratovalni stroški

199.362.100

198.477.965

100

- stroški pridobivanja zavarovanj

128.032.778

127.960.690

100

- drugi obratovalni stroški

71.329.322

70.517.275

101

Odhodki od finančnih sredstev in obveznosti

114.386.924

100.957.942

113

Odhodki od finančnih sredstev in obveznosti v povezanih družbah

1.417.909

2.104.247

67

- izguba iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunana z uporabo kapitalske metode

986.250

2.104.247

47

- obresti

0

0

- sprememba poštene vrednosti

0

0

- izgube pri prodaji finančnih sredstev

418.604

0

- trajne oslabitve

1

0

- drugi finančni odhodki

13.054

0

Odhodki od ostalih finančnih sredstev in obveznosti

79.179.913

98.177.882

81

- obresti

3.394.926

3.576.326

95

- sprememba poštene vrednosti

23.209.947

18.768.643

124

- izgube pri prodaji finančnih sredstev

15.744.740

24.081.742

65

- trajne oslabitve

28.144.000

43.652.275

64

- drugi finančni odhodki

8.686.300

8.098.896

107

Čiste neiztržene izgube življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

33.789.102

675.813

Drugi zavarovalni odhodki

23.683.481

42.829.908

55

Drugi odhodki

87.026.356

83.803.046

104

Poslovni izid pred obdavčitvijo

83.641.061

89.671.412

93

Odhodek za davek

-13.790.058

-16.490.349

84

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

69.851.003

73.181.063

95

Čisti poslovni izid lastnikov obvladujoče družbe

69.541.096

72.512.985

96

Čisti poslovni izid neobvladujočih deležev

309.906

668.078

46

Kazalniki finančnega rezultata

Kazalniki finančnega rezultata

Leto 2013

Leto 2012

Leto 2011

Škodni količnik

61,7 %

60,9 %

61,0 %

Odhodkovni količnik

29,3 %

28,8 %

29,2 %

Kombinirani količnik

91,0 %

89,6 %

90,1 %

Delež kosmatih obratovalnih stroškov zavarovalne dejavnosti v obračunani kosmati zavarovalni premiji

25,6 %

24,6 %

23,7 %

Obračunana kosmata zavarovalna premija na zaposlenega v zavarovalnici* (v EUR)

204.330

212.353

226.147

* Upoštevani so samo zaposleni v zavarovalnicah in pozavarovalnici Skupine Triglav.

Spletna stran uporablja piškotke, saj vam želimo zagotoviti dobro uporabniško izkušnjo. Več o njih si lahko preberete na tej povezavi. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?