Izkaz denarnih tokov

  • Pozitiven denarni tok iz poslovanja in naložbenja.
  • Negativen denarni tok pri financiranju.

Skupina Triglav je ustvarila pozitiven denarni tok iz poslovanja v višini 12,7 milijona evrov. V primerjavi z letom prej je bil za 65 odstotkov nižji, za kar so poglavitni razlog nižje obračunane čiste zavarovalne premije, terjatev za odmerjeni davek in izplačilo glavnice podrejenih obveznic ZT01.

Denarni tok pri naložbenju je dosegel 54,9 milijona evrov, medtem ko je bil leto prej negativen in je znašal –14,8 milijona evrov. Pozitiven denarni tok pri naložbenju je v letu 2013 predvsem posledica nižjih neto izdatkov za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb, saj je njihovo znižanje bistveno preseglo negativno spremembo neto denarnega toka iz naslova kratkoročnih finančnih naložb.

Denarni tok iz financiranja je bil negativen, dosegel je –55,8 milijona evrov (indeks 212). Višji izdatki financiranja odražajo zlasti povečanje izdatkov za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku (indeks 286) ter izdatkov za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti (indeks 350). Izdatki za dane obresti od obveznic so znašali 2,8 milijona evrov. Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov je bilo za 68 odstotkov višje kot leto prej in je doseglo 29,1 milijona evrov.

Povzetek izkaza denarnih tokov

Leto 2013

Leto 2012

Indeks

A.

DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

a.

Postavke izkaza poslovnega izida

36.421.523

45.877.945

79

b.

Spremembe čistih obratnih sredstev poslovnih postavk bilance stanja

-23.685.222

-9.804.340

242

c.

Izid denarnih tokov pri poslovanju

12.736.301

36.073.605

35

B.

DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU

a.

Prejemki pri naložbenju

2.738.674.286

2.712.442.552

101

b.

Izdatki pri naložbenju

-2.683.771.800

-2.727.253.065

98

c.

Izid denarnih tokov pri naložbenju

54.902.486

-14.810.513

C.

DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

a.

Prejemki pri financiranju

39.263.813

33.413.521

118

b.

Izdatki pri financiranju

-95.034.085

-59.716.158

159

c.

Izid denarnih tokov pri financiranju

-55.770.272

-26.302.637

212

Č

ZAŽETNO STANJE DENARNIH SREDSTEV IN NJIHOVIH USTREZNIKOV

17.251.420

22.771.666

76

D1.

Denarni izid v obdobju

11.868.515

-5.039.545

D2.

Tečajne razlike

-51.377

-480.702

11

E.

Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

29.068.558

17.251.419

168

Spletna stran uporablja piškotke, saj vam želimo zagotoviti dobro uporabniško izkušnjo. Več o njih si lahko preberete na tej povezavi. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?