Delničarski kapital in delničarji Zavarovalnice Triglav, d.d.

  • Delnica ZVTG je bila druga najprometnejša na delniškem trgu Ljubljanske borze.
  • Tečaj delnice ZVTG je pridobil več kot 15 odstotkov.
  • Mednarodni vlagatelji so povečali lastniški delež za 7 odstotnih točk.
  • Spremembe med največjimi delničarji.

Osnovni kapital Zavarovalnice Triglav se v primerjavi z zadnjim dnem leta 2012 ni spremenil. Na zadnji dan leta 2013 je znašal 73.701.391,79 evra. Razdeljen je na 22.735.148 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako ZVTG in kodo ISIN SI0021111651. Vse delnice so prosto prenosljive in izdane v nematerializirani obliki. Vsaka ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu in vse so v celoti vplačane.

Delnica Zavarovalnice Triglav, d.d.

Delnice Zavarovalnice Triglav so od 5. decembra 2011 uvrščene v Prvo kotacijo Ljubljanske borze. Zavarovalnica Triglav je s tem zavezana k najvišjim standardom poslovanja in obveščanja v domačem in mednarodnem okolju.

Vsaka delnica zagotavlja imetniku pravico do enega glasu na skupščini, sorazmerne dividende iz dobička, namenjenega za izplačilo dividend, in sorazmernega dela iz ostanka stečajne ali likvidacijske mase po poplačilu prednostnih delničarjev v primeru stečaja oziroma likvidacije.

Osnovni podatki o delnici Zavarovalnice Triglav, d.d.

Postavke

31. 12. 2013

31. 12. 2012

31. 12. 2011

Število delnic

22.735.148

22.735.148

22.735.148

Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)

21,98

22,33

19,25

Knjigovodska vrednost delnice (v EUR) - konsolidirano Skupine Triglav

25,70

24,98

20,46

Čisti dobiček/izguba na delnico (v EUR)

2,12

2,22

1,93

Čisti dobiček/izguba na delnico (v EUR) - konsolidirano Skupine Triglav

3,06

3,19

2,07

Dividenda na delnico (v EUR) - za preteklo leto

Še ni določeno

2,00

0,70

Tržna vrednost delnice (v EUR) - zaključni tečaj

19,00

16,50

10,00

Tržna kapitalizacija (v EUR) - zaključni tečaj 31. 12.

431.967.812

375.129.942

227.351.480

Borza trgovanja

Ljubljanska borza - LJSE

Oznaka delnice

ZVTG

ISIN koda

SI0021111651

Bonitetna ocena

Standard & Poor’s;
»A-«, stabilna
srednjeročna napoved

Standard & Poor’s;
»A«, opozorilo o
morebitni negativni
spremembi

Standard & Poor’s;
»A«, stabilna
srednjeročna napoved

AM Best; »A-«,
stabilna srednjeročna
napoved

Bloomberg

ZVTG SV

Reuters

ZVTG.LJ

Obstoječi in morebitni delničarji Zavarovalnice Triglav morajo pri pridobivanju delnic družbe upoštevati določila Zakona o zavarovalništvu, in sicer:

  • Za pridobitev delnic zavarovalnice, na podlagi katerih oseba posredno ali neposredno doseže ali preseže kvalificirani delež v zavarovalnici, je potrebno predhodno dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor. Kvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih pridobi imetnik 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu družbe oziroma pridobi delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu družbe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča izvajanje pomembnega vpliva na upravljanje družbe.
  • Tudi za vsako nadaljnjo pridobitev delnic zavarovalnice, na podlagi katere oseba, ki je pridobila dovoljenje, doseže ali preseže mejo 20 odstotkov, 1/3 ali 50 odstotkov deleža glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu zavarovalnice, ali na podlagi katere postane obvladujoča družba zavarovalnice, je potrebna predhodna pridobitev dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor.
  • Predhodna pridobitev dovoljenja istega nadzornega organa je prav tako potrebna pred vsako nadaljnjo pridobitvijo delnic, na podlagi katere bi kvalificirani imetnik presegel razpon, za katerega velja že izdano dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža.
  • Dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za pridobitev kvalificiranega deleža je nujno tudi za delničarje zavarovalnice, ki so skupno imetniki delnic, na podlagi katerih dosegajo ali presegajo kvalificirani delež v zavarovalnici, in nameravajo skleniti delničarski sporazum.
  • Zakon opredeljuje tudi obvezno ravnanje in pridobivanje predhodnih soglasij oseb, ki so se sporazumele, da bodo delovale usklajeno pri pridobivanju delnic zavarovalnice ali pri uresničevanju upravljavskih upravičenj iz teh delnic, tako v primeru, da ne dosegajo kvalificiranega deleža, kakor tudi v primeru, da nameravajo pridobiti delež, na podlagi katerega bi skupno dosegle ali presegle kvalificirani delež.

Imetnik delnic zavarovalnice, ki jih je pridobil ali jih ima v nasprotju z Zakonom o zavarovalništvu, nima glasovalnih pravic. Podrobnosti določa Zakon o zavarovalništvu.

Gibanje vrednosti delnice Zavarovalnice Triglav, d.d., v letu 2013

Leto 2013 je bilo za delnico ZVTG v znamenju rasti tečaja in povečane likvidnosti. Delnica je pridobila več kot 15 odstotkov svoje vrednosti. Od izhodiščne vrednosti 16,50 evra na prvi trgovalni dan se je aprila povzpela do najvišje vrednosti 20,99 evra. Ob koncu leta je njen tečaj dosegel 19 evrov.

Delnica ZVTG je bila druga najprometnejša delnica Ljubljanske borze, z njo je bilo ustvarjenih 16 odstotkov celotnega delniškega prometa. Povprečen dnevni promet z delnicami ZVTG je znašal 193.355 evrov in za več kot dvakrat presegel povprečje leta 2012, ko je dosegel 84.364 evrov.


Cena delnice ZVTG se je gibala podobno kot indeks SBI TOP, a je bila njena rast bistveno višja. Indeks SBI TOP je namreč zrasel za 3 odstotke začetne vrednosti.


Delnica ZVTG je kot ena najlikvidnejših delnic Ljubljanske borze vključena v slovenski indeks SBITOP in v šest indeksov regijske skupine centralno-vzhodnih borz CEESEG pod okriljem Dunajske borze (indekse CEESEG EUR, CECE Mid Cap, CECE Extended, SETX, CEESEG Financials in CEERIUS Sustainability Index).

Prikaz najvišjega in najnižjega zaključnega tečaja, največjega in najmanjšega obsega trgovanja znotraj trgovalnega dne ter povprečnega obsega dnevnega prometa z delnico ZVTG

v EUR

Mesec

Najvišji zaključni tečaj

Najnižji zaključni tečaj

Največje dnevno trgovanje

Najmanjše dnevno trgovanje

Povprečna dnevna vrednost prometa

Januar

18,30

16,00

837.619

5.276

192.104

Februar

17,10

15,00

1.031.681

2.540

119.237

Marec

17,00

15,52

12.119.861

84

730.909

April

20,99

16,35

1.157.219

2.286

220.627

Maj

20,85

18,41

158.475

2.636

38.713

Junij

19,20

17,10

1.925.427

683

178.423

Julij

20,10

17,40

144.818

1.050

36.439

Avgust

19,70

18,75

153.278

188

36.268

September

18,99

17,60

601.741

1.886

83.290

Oktober

18,88

18,20

124.160

924

22.798

November

19,10

18,54

213.729

7.302

84.137

December

19,00

18,25

5.279.854

11.481

672.711

Lastniška struktura [1]

Število delničarjev Zavarovalnice Triglav je ostalo skoraj nespremenjeno. Ob koncu leta 2013 je imela 28.647 delničarjev, leto pred tem pa 28.686.

Opazna je predvsem sprememba deleža mednarodnih lastnikov v primerjavi z domačimi. Mednarodni vlagatelji, ki predstavljajo le 1,7 odstotka vseh delničarjev, so svoje lastniške deleže v Zavarovalnici Triglav povečali za skoraj 7 odstotnih točk, na 16,6 odstotka.

Razmerje med fizičnimi in pravnimi osebami v lastniški strukturi ostaja podobno kot leto prej. Ob koncu leta je bilo 28.000 delničarjev ali skoraj 98 odstotkov vseh delničarjev fizičnih oseb, v lasti pa so imeli le slabih 9 odstotkov delnic družbe.

Struktura delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d., 31. 12. 2013

Vseh

Domačih

Tujih

Pravnih

Fizičnih

Število delnic

22.735.148

18.952.681

3.782.467

20.767.146

1.968.002

Število delničarjev

28.647

28.169

478

647

28.000

Število delnic - delež

100,00 %

83,36 %

16,64 %

91,34 %

8,66 %

Število delničarjev - delež

100,00 %

98,33 %

1,67 %

2,26 %

97,74 %

Tudi koncentracija lastništva, merjena z lastniškim deležem največjih desetih delničarjev, je ostala na podobni ravni kot predhodno leto. Dobrih 75 odstotkov delnic družbe je v lasti desetih družb. Največji in nespremenjen lastniški delež ohranjata ZPIZ in Slovenska odškodninska družba d.d. Med preostalimi osmimi največjimi delničarji pa je prišlo do korenitih menjav. Štirje od desetih največjih delničarjev so ohranili svoj lastniški delež, šest novih pa je prvič vstopilo na lestvico največjih: Hypo Alpe-Adria Bank, d.d., Zagreb, Hrvaška, Hrvatska poštanska banka, d.d., Zagreb, Hrvaška, Skandinaviska Enskilda Banken S.A., Luksemburg, Eastern European Fund, Luksemburg, Unicredit Bank Austria AG, Dunaj, Avstrija, in Pozavarovalnica Sava, d.d.

Deset največjih delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d., 31. 12. 2013 in 31. 12. 2012

Delničar

Število delnic

Lastniški delež (v %)

2013

2012

2013

2012

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana

7.836.628

7.836.628

34,47

34,47

Slovenska odškodninska družba, Ljubljana

6.380.728

6.380.728

28,07

28,07

Hypo Alpe-Adria Bank, d.d., Zagreb, Hrvaška

825.769

-

3,63

-

Claycroft Limited, Nikozija, Ciper

404.460

404.460

1,78

1,78

Hrvatska poštarska banka, d.d., Zagreb, Hrvaška

347.182

140.228

1,53

0,62

Skandinaviska Enskilda Banken S.A., Luxembourg, Luksemburg

334.516

-

1,47

-

Eastern European Fund, Luxembourg, Luksemburg

333.034

-

1,46

-

Hypo Alpe-Adria Bank AG, Celovec, Avstrija

279.164

280.720

1,23

1,23

Unicredit Bank Austria AG, Dunaj, Avstrija

201.349

184.562

0,89

0,81

Pozavarovalnica Sava, d.d., Ljubljana

197.489

30.124

0,87

0,13


Število delnic v lasti članov Uprave in Nadzornega sveta 31. 12. 2013

Ime in priimek

Funkcija

Število delnic

Delež v kapitalu

Uprava

-

-

Andrej Slapar

predsednik

-

-

Stanislav Vrtunski

član

-

-

Benjamin Jošar

član

-

-

Marica Makoter

članica, delavska direktorica

-

-

Nadzorni svet

1.604

0,01 %

Predstavniki delničarjev

-

-

Matej Runjak

predsednik

-

-

Gregor Kastelic

namestnik predsednika

-

-

Rajko Stanković

član

-

-

Mario Gobbo

član

-

-

Dubravko Štimac

član

-

-

Matija Blažič

član

-

-

Predstavniki zaposlenih

1.604

0,01 %

Branko Gorjan

član

1.204

0,01 %

Peter Celar

član

400

0,00 %

Miran Krštinc

član

-

-

Uprava in Nadzorni svet skupaj

1.604

0,01 %

Lastne delnice

Lastnici delnic Zavarovalnice Triglav sta hčerinski družbi Slovenijales, d.d., in Avrigo, d.d. Slovenijales ima v lasti 24.312 delnic Zavarovalnice Triglav, Avrigo pa 8.820 delnic.[1] GRI G4-7, G4-13

Dividendna politika

Dividendna politika Zavarovalnice Triglav je stabilna in izhaja iz njene ciljne kapitalske ustreznosti. Skupina Triglav bo skladno s svojo dividendno politiko vedno razpolagala z zadostnim obsegom razpoložljivega kapitala, ki ji bo samostojno omogočal izpolnjevanje meril za doseganje bonitetne ocene »A«. Politika ob tem upošteva tudi načrte glede nadaljnje rasti in razvoja Skupine na ciljnih trgih v regiji jugovzhodne Evrope.

Pregled dividend, izplačanih za poslovna leta 2010 – 2013

Postavke

2013

2012

2011

2010

Znesek dividend* (v EUR)

Še ni določeno

45.404.032

15.904.095

9.088.053

Dividenda na delnico (v EUR)

Še ni določeno

2,00

0,70

0,40

Skupščina delničarjev

11. 6. 2013

13. 6. 2012

21. 6. 2011

28. 6. 2010

Dobiček na delnico (konsolidirano) v EUR

3,06

3,19

2,07

1,22

* Opomba: Izločene so dividende lastnih delnic.

Komuniciranje z vlagatelji

Osrednji cilj komuniciranja z vlagatelji, delničarji in strokovno finančno javnostjo je doseganje poštene vrednosti in pričakovane likvidnosti naših vrednostnih papirjev. Zato si prizadevamo za odprtost in ažurnost ter skladnost s standardi Prve kotacije. Enakopravno obravnavamo vse obstoječe in morebitne delničarje ter jim zagotavljamo najboljšo možno podlago za sprejemanje naložbenih odločitev.

Transparentnost poslovanja zagotavljamo z objavami informacij o poslovanju Skupine Triglav in njenem finančnem stanju na spletnih straneh družbe na naslovu www.triglav.eu in spletnem portalu Ljubljanske borze (SEOnet). Objave so v slovenskem in angleškem jeziku.

Komunikacijske cilje uresničujemo z rednimi skupščinami delničarjev, udeležujemo se srečanj s finančnimi analitiki in vlagatelji, organiziramo konferenčne in posamične klice finančnih analitikov in redno komuniciramo s finančnimi mediji. V letu 2013 smo se udeležili srečanj z investitorji v New Yorku, Beogradu in Zagrebu, dveh investicijskih konferenc v Ljubljani v organizaciji Ljubljanske borze in internetne investicijske konference, ki jo je priredila Alta Invest.

Na spletnem mestu www.triglav.eu je na podstrani Odnosi z vlagatelji odprta rubrika za male vlagatelje s kontaktnimi podatki in odgovori na osnovna vprašanja o delnicah. Delničarji se za informacije lahko obrnete na spodaj navedene kontakte.

Informacije za delničarje:

Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
Področje za finance
Telefon: ++386 (1) 47 47 331
Elektronski naslov: ir@triglav.si

Varovanje interesov malih delničarjev

Zavarovalnica Triglav enakopravno obravnava vse delničarje družbe. Zanje so najpomembnejše pravočasne in korektne informacije o družbi, poslovanje, ki omogoča izplačilo dividend in učinkovito korporativno upravljanje. Posebna skrb je namenjena vključevanju malih delničarjev, kar družba zagotavlja z rednim in celovitim komuniciranjem. (več v točki 5.6 Komuniciranje z vlagatelji)


Bonitetna ocena Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d.

Bonitetna agencija Standard and Poor's (v nadaljevanju S&P) je februarja 2013 zaradi padca bonitetne ocene Republike Slovenije znižala dolgoročno bonitetno oceno Skupine Triglav, ki se nanaša tudi na Zavarovalnico Triglav, d.d., in Pozavarovalnico Triglav Re, d.d., in sicer za eno stopnjo, z »A–« na »BBB+«.

Julija 2013 je S&P zaradi spremembe meril za presojo bonitetnih ocen zavarovalnic in na podlagi ponovne preveritve dvignila bonitetno oceno za eno stopnjo, z »BBB+« na »A–«. Bonitetna ocena je imela stabilno srednjeročno napoved. Navedeno zvišanje bonitetne ocene je posledica mnenja S&P, da je Skupina Triglav sposobna ohranjati kapitalsko ustreznost in dobičkonosnost na visokih ravneh. Skupino Triglav skladno z oceno S&P dodatno odlikujeta preudarno oblikovanje zavarovalno-tehničnih rezervacij premoženjskih zavarovanj in rast zadržanih čistih dobičkov. Bonitetna ocena »A–« odraža sprejemljivo raven poslovnega tveganja skupine, podprto z vodilnim tržnim položajem na slovenskem zavarovalnem trgu in močnim finančnim profilom skupine. Stabilna srednjeročna napoved bonitetne ocene odraža pričakovanja S&P, da bo Skupina Triglav ohranila močan konkurenčni položaj ter visoko raven kapitalske ustreznosti in dobičkonosnosti.

Bonitetna agencija A.M. Best je marca 2013 Zavarovalnici Triglav in s tem tudi Skupini Triglav podelila bonitetno oceno finančne moči »A–« (odlično) in bonitetno oceno kreditne sposobnosti izdajatelja »A–«. Enako skupno bonitetno oceno je podelila tudi Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. Bonitetne ocene imajo stabilno srednjeročno napoved. V oktobru 2013 je agencija A.M. Best ponovno potrdila navedene bonitetne ocene.

Obveznice Zavarovalnice Triglav, d.d.

Zavarovalnica Triglav ima izdano serijo podrejenih imenskih obveznic, nominiranih v evrih in z nespremenljivo obrestno mero 5,95 odstotka. Obveznica je začela kotirati 30. 6. 2010, nominalna vrednost izdaje znaša 30 milijonov evrov, zadnji kupon in glavnica pa zapadeta 21. 3. 2020.

Trgovanje z obveznicami pod oznako ZT02 in ISIN kodo SI0022103038 poteka na trgu Ljubljanske borze.

Spletna stran uporablja piškotke, saj vam želimo zagotoviti dobro uporabniško izkušnjo. Več o njih si lahko preberete na tej povezavi. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?