Nagovor predsednika Uprave[1]

Spoštovane delničarke in delničarji, cenjeni partnerji in zaposleni!

V času preizkušenj, kot bi lahko poimenovali obdobje zadnjih let, Skupina Triglav uspešno premaguje ovire v gospodarskem okolju. Tudi leto 2013 smo zaključili z ugodnim finančnim rezultatom, četudi se je v Sloveniji in na Hrvaškem nadaljevala globoka gospodarska kriza, ostale države jugovzhodne Evrope pa so doživele le šibko gospodarsko rast. V kriznih pogojih smo nadaljevali uresničevanje svoje strategije, ki temelji na osredotočenosti na osnovno zavarovalniško dejavnost in dobičkonosnosti ter varnosti poslovanja.

Stabilen finančni položaj in dobre bonitetne ocene

Skupina Triglav je zadržala visoko raven finančne stabilnosti, kar smo dosegli s preudarnim upravljanjem poslovnih in finančnih tveganj. To sta potrdili tudi bonitetni agenciji Standard & Poor's in A.M. Best, ki sta Zavarovalnici Triglav in Pozavarovalnici Triglav Re podelili bonitetno oceno »A–«. Bonitetni oceni s stabilno srednjeročno napovedjo odražata trdno, tveganjem prilagojeno kapitaliziranost, dobre poslovne rezultate in prevladujoč konkurenčni položaj Skupine Triglav na slovenskem trgu.

Visoko finančno stabilnost kaže tudi pregled njenih najpomembnejših kategorij. Celotna vrednost kapitala Skupine Triglav, bistvena za varno poslovanje, je ob koncu leta dosegla 590,5 milijona evrov in je bila za 3 odstotke višja kot leto prej. Kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije, ki so osnova za uravnoteženo poslovanje in zagotavljanje dolgoročne varnosti zavarovancev, so dosegle 2.261,4 milijona evrov.

Zahteve po kapitalski ustreznosti smo izpolnjevali skozi vse leto in stopnjo njene ustreznosti v primerjavi z letom 2013 še povišali. V Zavarovalnici Triglav, d.d., je na zadnji dan leta delež pokritosti minimalnega zahtevanega kapitala premoženjskih zavarovanj z razpoložljivim dosegal vrednost 362, na področju življenjskih zavarovanj pa 183 odstotka.

Presežen načrtovani poslovni izid

Doseganje dobrih rezultatov ni bilo lahko delo, saj so gospodarske razmere na naših ključnih trgih po pričakovanjih ostale zelo težke. V izrazito nenaklonjenih pogojih je Skupina Triglav presegla načrtovani poslovni izid in s čistim poslovnim izidom v višini 69,9 milijona evrov segla visoko, 27 odstotkov nad načrtovano vrednost. Za zgodovinsko najuspešnejšim predhodnim letom je zaostala za 5 odstotkov ter dosegla, kljub razmeram zelo visoko, 12,0-odstotno dobičkonosnost kapitala.

Z intenzivnim upravljanjem portfelja premoženjskih zavarovanj smo dosegli ugoden kombinirani količnik. Ta kazalnik, ki meri uspešnost zavarovalnice v osnovni zavarovalni dejavnosti, je znašal 91,0 odstotkov, kar je za 3,7 odstotne točke bolje od načrtovanega.

Strateške usmeritve, učinkovito orodje v spopadu s kriznimi razmerami

Spreminjajoči se pogoji poslovanja so povečali potrebo po pogostejšem preverjanju razvojnih scenarijev in posodabljanju poslovne strategije. Nadgradili smo strategijo Skupine Triglav in se za obdobje od leta 2013 do 2017 opredelili za nadaljevanje dosedanje naravnanosti k dobičkonosnosti in varnosti. Prenovljena strategija tako poglablja in dopolnjuje dosedanje politike in ukrepe. Še posebej izpostavlja naravnanost na kupca, ki je zamenjala prednostno usmerjenost k zavarovalnim vrstam.

Med strateškimi usmeritvami velja ob učinkovitem upravljanju Skupine izpostaviti njeno selektivno rast. Pozornost namenjamo ne le donosnosti in sestavi portfelja, temveč tudi preudarnemu razvoju samih trgov, na katerih je prisotna Skupine Triglav. Naš cilj je namreč, da na vseh naših tujih trgih dosegamo najmanj 10-odstotni tržni delež ter, da smo med tremi največjimi zavarovalnicami (po premiji) na vseh ključnih trgih. Odprti ostajamo tudi za povezovanje z močnim strateškim partnerjem, ki bi kapitalsko vstopil v holdinško družbo Triglav INT in s katerim bi si razdelili tveganja na perspektivnih zavarovalnih trgih jugovzhodne Evrope. Na slovenskem tržišču se osredotočamo na donosnost, vendar želimo kljub temu obdržati največji tržni delež, razvojni poudarek pa bomo namenili zdravstvenim in pokojninskim zavarovanjem.

V obnovljeni strategiji smo jasneje opredelili tudi vrednote, ki družbe v Skupini Triglav povezujejo in jih uresničujemo v medsebojnih odnosih in odnosih z okoljem. Enostavnost je nova vrednota, ki smo jo dodali strokovnosti, varnosti in družbeni odgovornosti. Želimo, da vse, kar delamo, je koristno in prinaša vrednost. Načelo enostavnosti je ključ do strankam razumljivih finančnih produktov in storitev, to pa je eden osrednjih vidikov družbene odgovornosti finančne organizacije.

Jasna vizija

Portfelj strank, prodajne poti, blagovna znamka, finančna stabilnost in ekonomija obsega so prepoznane konkurenčne prednosti Skupine Triglav. Njihovo preverjanje in ohranjanje sta neprekinjen proces, neobhoden za uresničevanje našega poslanstva.

Izpolnjevanje zaveze in vizije, da leta 2017 poslujemo dobičkonosno in varno, smo povezali z jasno opredeljenimi strateškimi kazalniki in njihovimi projekcijami do ciljnega leta.

Našo vizijo za ciljno leto 2017 smo pretvorili v merljiva kazalnika dobičkonosnosti kapitala in kombiniranega količnika premoženjskih zavarovanj. Ta bo znašal 95 odstotkov, medtem ko bo dobičkonosnost kapitala v vseh letih višja od 10 odstotkov. Prenovljeno strategijo je Nadzorni svet sprejel v drugi polovici leta. V obdobje njenega uresničevanja smo vstopili z dobro popotnico, saj sta bila dobičkonosnost kapitala in kombinirani količnik Skupine Triglav v 2013 znatno boljša od ciljnih strateških vrednosti.

Povečano zaupanje investitorjev

Dodatno ogledalo naše uspešnosti predstavlja vrednost, ki jo dosega delnica Zavarovalnice Triglav v Prvi kotaciji Ljubljanske borze. Leto 2013 je bilo v znamenju povečanega zaupanja borznih vlagateljev, kar se je odrazilo v spodbudni rasti tečaja in likvidnosti delnice Zavarovalnice Triglav, d.d. Njena vrednost se je od konca leta 2012 povišala za 15 odstotkov in je ob izteku leta 2013 znašala 19 evrov. Delnica ZVTG je bila druga najprometnejša delnica Ljubljanske borze, z njo je bilo ustvarjenih 16 odstotkov celotnega delniškega prometa. V lastniški strukturi družbe je opazen porast mednarodnih vlagateljev, ki posedujejo že skoraj 17-odstotni lastniški delež. Ocenjujemo, da sta generator zanimanja investitorjev finančna trdnost, stabilnost poslovnih rezultatov in dividendna politika zavarovalnice, ki izhaja iz ciljne kapitalske ustreznosti.

Tržna in premijska gibanja v znamenju nižjega povpraševanja

V nestabilnem okolju je visoka finančna varnost, ki jo strankam prinašajo naši zavarovalniški produkti, še pomembnejša, vendar se upadanje gospodarskih aktivnosti in padec kupne moči prebivalstva razumljivo odražata v manjšem povpraševanju po zavarovalnih produktih. Gospodarska in finančna kriza predstavljata zahtevno preizkušnjo za prebivalstvo, podjetja in podjetnike. To še posebej velja za Slovenijo, ki jo ob zaostrenih makroekonomskih razmerah prizadevajo tudi pogostejše množične škode zaradi neurij, poplav in drugi naravnih dejavnikov. Podobno lahko označimo tudi dogajanje na ostalih trgih Skupine.

V Skupini Triglav smo obračunali za 900,9 milijona evrov zavarovalne premije ali 4 odstotke manj kot leto prej. Na področju zdravstvenih zavarovanj se je obračunana kosmata zavarovalna premija na povišala za 14 odstotkov, pri premoženjskih zavarovanjih se je znižala za 5 odstotkov in za 6 odstotkov pri življenjskih zavarovanjih. Občutna rast premije zdravstvenih zavarovanj je rezultat poslovanja Triglav, Zdravstvene zavarovalnice zaradi povečanja števila zavarovancev, uspešnega izvajanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in dviga premije tega zavarovanja v juliju 2012. Ob skrbnem uravnavanju tveganj so bili najpomembnejši notranji dejavniki teh rezultatov intenzivne razvojne, prodajne in trženjske aktivnosti ter upravljanje zavarovalnega portfelja.

Obračunani kosmati zneski škod Skupine Triglav so bili za 2 odstotka višji kot leto prej in so dosegli 627,5 milijona evrov. Poslovni rezultat na področju premoženjskih zavarovanj so sooblikovale posamične množične škode, posledice neurij s snegom, ledom, viharjem, točo in poplavami, ki so v zadnjih letih postale pogostejše. Na področju življenjskih zavarovanj pa je na višje zneske škod vplivalo povečano število doživetij zaradi staranja portfelja ter odkupi in predujmi, ki so višji predvsem zaradi gospodarske krize. Ti zneski škod se izplačujejo do višine oblikovanih matematičnih rezervacij, zato iz tega naslova ne vplivajo na poslovni izid.

Med pomembne dejavnike, ki vplivajo na naše poslovne rezultate sodijo razmere na kapitalskih trgih, saj večji del naših sredstev tvorijo različne finančne naložbe. Donos, ki smo ga iz finančnih naložb dosegli v letu 2013, je bil nižji kot leto prej, za kar sta poglavitna razloga visok znesek njihovih trajnih slabitev v višini 28,1 milijona evrov in nižji donos kritnega sklada naložbenih življenjskih zavarovanj. Pri čemer moramo poudariti, da Skupina Triglav do slovenskih podrejenih in hibridnih obveznic ni več naložbeno izpostavljena.

Intenzivne razvojne in prodajne aktivnosti

Pričakujemo, da se bo negativen premijski trend nadaljeval tudi v letu 2014, kar spremljamo z okrepljeno pozornostjo in aktivnostmi. Ob učinkih gospodarske krize se bomo soočali s konkurenčnimi trenji in pritiski na vodilni položaj Skupine Triglav v regiji, kjer je s svojim poslovanjem prisotna. Zanimanje tekmecev je v danih razmerah zaradi šibkega prirasta novih zavarovancev usmerjeno na naše obstoječe stranke. Pripravljenost na spremembe in visoka sposobnost odzivanja sta po oceni vodstva Skupine in krovne družbe odločilnega pomena za ohranitev in krepitev naše konkurenčnosti. Potrebam strank in njihovemu vedenju posvečamo veliko pozornosti in razvojnih novosti, kar sovpada z notranjo konsolidacijo, poenotenjem procesov in standardov. Krizno leto 2013 je bilo tako na vseh področjih zelo dejavno in z močnim razvojnim pečatom.

Prilagajanje premijske politike, prenavljanje obstoječih produktov in razvoj novih, ki odgovarjajo novim finančnim tveganjem in posebnostim posameznih trgov, so del naših rednih aktivnosti v vseh zavarovalnih vrstah. Pocenitve produktov in bonitetni programi močno zaznamujejo trženjsko politiko s pospeševanjem prodaje, sočasno potekata krepitev znamke in prodajnih poti ter poenotenje nastopa na vseh trgih.

Okrepljena prodajna mreža, informacijska podpora in povezanost s strankami

Ponovno se je pokazalo, da so preizkušnje vselej tudi priložnosti. Naša povezanost s strankami je močnejša, kot je bila pred krizo, kar dokazuje prek 450 tisoč slovenskih zavarovancev, vključenih v bonitetni program Triglav komplet. Razvejana lastna prodajna mreža ostaja pri tem vir naših prednosti na matičnem trgu in v zadovoljstvo nam je, da smo izboljšali tudi odnose z zunanjimi prodajnimi partnerji. Te naloge so pred nami na ostalih trgih, kjer je širitev naše prodajne mreže tesno povezana z razvojem samih trgov, vzpostavljanjem zavedanja o pomenu finančne varnosti in večjega povpraševanja po zavarovalniških storitvah.

Gospodarska kriza ni zmanjšala širjenja uporabe novih informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Njihov vpliv na vedenje strank na slovenskem trgu je očiten, razvojno pa bo njihova vloga vse vidnejša tudi na ostalih trgih jugovzhodne Evrope. Z novimi mobilnimi aplikacijami, širitvijo spletne ponudbe in dvigom kakovosti uporabniške izkušnje nadaljujemo krepitev alternativnih prodajnih poti. Opazen je tudi njihov prispevek k poenostavljanju likvidacije škod, razlikovalne kakovosti naših storitev, ki so bistvene za zadovoljstvo strank.

Obsežen del novih informacijsko-komunikacijskih rešitev se odvija v ozadju, v okviru strateških projektov za procesne in organizacijske izboljšave. V ospredju so projekti razvoja sistema upravljanja odnosov s strankami, Solventnost II ter uvajanje standardne informacijske podpore centralnim poslovnim funkcijam in družbam. Naložbe na področju informacijsko-komunikacijskih rešitev so zato obdržale prednosten pomen.

V središču sta etično in odgovorno poslovanje

Kot zavarovalnica z več kot 110-letno tradicijo in ambicijo po nadaljnji krepitvi svoje vloge v regiji se zavedamo pomena preventivnega ravnanja in zmanjševanja tveganj, ne le v okviru svojega poslovanja. Skupaj s svojo navzočnostjo v regiji zato širimo preventivno dejavnost, kot svoj prvi prispevek lokalnim skupnostim in družbenemu okolju. Pogostejše množične nesreče, ki so posledice naravnih dejavnikov, so dodaten motiv, da dejavno podpiramo ozaveščanje o posledicah podnebnih sprememb.

Težko ali kar nemogoče je ločevati trajnostne usmeritve od siceršnjih poslovnih usmeritev Skupine Triglav, prizadevanj za varno poslovanje, krepitev vrednosti Skupine in kakovostne, pregledne ter dostopne finančne storitve. Družbena odgovornost je med vrednotami Skupine Triglav le najbolj nazorno povezana s trajnostnim poslovanjem. Dejansko je zanj pomembna celotna kultura, ki jo enako gradimo z načeli varnosti, strokovnosti in enostavnosti.

Ponosni smo, da smo z izboljšanim dostopom, opremo in usposabljanjem zaposlenih postali invalidom prijazna zavarovalnica v Sloveniji. Obenem se zavedamo odprtih nalog, ki jih imamo pri širjenju enotnih politik in prilagojenih praks iz matične družbe v celotno Skupino.

V širokem krogu dejavnosti, povezanih z razumevanjem trajnostnega razvoja Skupine, velja posebej izpostaviti krepitev funkcije skladnosti in odgovornosti za etično poslovanje. V letu 2013 smo v Zavarovalnici Triglav naredili pomemben napredek na področju varovanja osebnih podatkov zavarovancev, integritete zaposlenih ter boja proti korupciji in zavarovalniškim prevaram.

Pogled naprej

V letu 2014 pričakujemo nadaljevanje povečanega škodnega dogajanja in kriznih razmer z vsemi dosedanjimi posledicami, zlasti s pritiski na premije, in z nekaterimi novimi tveganji. Načrtovani kazalniki dobičkonosnosti so zato nižji kot za leto 2013, vendar v danih razmerah izrazito ambiciozni in presegajo predhodne rezultate, dosežene v ugodnejšem poslovnem okolju. Načrtujemo, da bo poslovni izid Skupine pred obdavčitvijo dosegel 75,9 milijona evrov, čisti poslovni izid pa 65,6 milijona evrov.

Prepričani smo, da smo z uresničevanjem sprejete strategije in jasno vizijo dobro pripravljeni za tek na dolge proge.

Delničarjem, zavarovancem in partnerjem se zahvaljujem za izkazano zaupanje, sodelavcem in sodelavkam pa za uspešno in požrtvovalno delo v zahtevnih razmerah.

Andrej Slapar,
Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav, d.d.
[1] GRI G4-1

Spletna stran uporablja piškotke, saj vam želimo zagotoviti dobro uporabniško izkušnjo. Več o njih si lahko preberete na tej povezavi. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?