Poročilo Nadzornega sveta

 • Poročilo Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav za leto 2013
 • in
 • Mnenje Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2013

Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav, d.d., je v letu 2013 aktivno spremljal poslovanje družbe in odgovorno nadzoroval njeno vodenje. Redno se je seznanjal s poročili o različnih vidikih poslovanja družbe ter v zvezi s tem sprejemal ustrezne sklepe in spremljal njihovo realizacijo. Posamezna vprašanja so bila obravnavana v okviru komisij Nadzornega sveta, na podlagi njihovih ugotovitev pa je Nadzorni svet sprejemal sklepe in priporočila.

Nadzorni svet je svoje delo opravljal skladno s pooblastili in pristojnostmi, določenimi z zakonskimi predpisi, Statutom in Poslovnikom o delu Nadzornega sveta.

1. Uvod

Nadzorni svet na podlagi določila 282. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. l. RS, št. 42/2006 in nasl.) in četrtega odstavka 165. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar, Ur. l. RS, št.13/2000 in nasl.) podaja Poročilo o preveritvi Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav za leto 2013 (v nadaljevanju: Poročilo) in Mnenje k letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2013.

Ugotovitve temeljijo na nadziranju poslovanja Zavarovalnice Triglav, d.d., (v nadaljevanju tudi: zavarovalnica ali družba) v letu 2013, na preveritvi revidiranega Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2013, katerega sestavni del sta na podlagi 76. člena v zvezi s 159. členom Zakona o zavarovalništvu Poročili in Mnenji pooblaščenih aktuarjev za zavarovalno skupino premoženjskih in zavarovalno skupino življenjskih zavarovanj, in na preveritvi revidiranega Letnega poročila Skupine Triglav za leto 2013.

Sestavni del Poročila je tudi Mnenje Nadzornega sveta glede opravljanja dela Službe notranje revizije v letu 2013.

2. Splošni podatki

Nadzorni svet v letu 2013

V letu 2013 so bili njegovi člani:

· člani Nadzornega sveta, predstavniki delničarjev:

 • v obdobju od 1. 1. 2013 do 7. 4. 2013: Igor Mihajlović (predsednik), mag. Gregor Kastelic (namestnik predsednika), dr. Aljoša Valentinčič, Vladimir Uršič, mag. Adolf Zupan in mag. Jovan Lukovac;
 • v obdobju od 8. 4. 2013 do 11. 6. 2013: dr. Mihael Perman (predsednik od 16. 4. 2013 do 11. 6. 2013), mag. Jovan Lukovac (namestnik predsednika od 16. 4. 2013 do 11. 6. 2013), dr. Žiga Andoljšek, Aleš Živkovič, Rok Strašek in Blaž Šlemic;
 • v obdobju od 12. 6. 2013 dalje: Matej Runjak (predsednik od 1. 7. 2013 dalje), mag. Gregor Kastelic (namestnik predsednika od 1. 7. 2013 dalje), dr. Mario Gobbo, mag. Dubravko Štimac, Rajko Stanković in Matija Blažič;

· člani nadzornega sveta, predstavniki delavcev:

 • Branko Gorjan, Peter Celar in Miran Krštinc.

Nadzorni svet se je sestal na trinajstih sejah.

V tem letu je imel štiri komisije, in sicer Revizijsko komisijo, Komisijo za imenovanja in prejemke, Strateško komisijo in Nominacijski odbor.

Revizijska komisija

V letu 2013 so bili člani Revizijske komisije:

 • v obdobju od 1. 1. 2013 do 7. 4. 2013: mag. Jovan Lukovac (predsednik), dr. Aljoša Valentinčič, Branko Gorjan, Vladimir Uršič in Barbara Nose; [1]
 • v obdobju od 16. 4. 2013 do 11. 6. 2013: mag. Jovan Lukovac (predsednik), dr. Žiga Andoljšek, Aleš Živkovič, Branko Gorjan in Barbara Nose, zunanja neodvisna strokovnjakinja, članica od 26. 4. 2013 do 11. 6. 2013;
 • v obdobju od 1. 7. 2013 dalje: dr. Mario Gobbo (predsednik), Rajko Stanković, Branko Gorjan in Barbara Nose, zunanja neodvisna strokovnjakinja, članica od 22. 8. 2013 dalje.

Člani komisije so se sestali na trinajstih sejah.

Naloge in pristojnosti Revizijske komisije določajo Zakon o gospodarskih družbah, Poslovnik o delu Nadzornega sveta, Poslovnik o delu Revizijske komisije in sklepi Nadzornega sveta. Revizijska komisija je med drugim:

 • spremljala in obravnavala postopke računovodskega poročanja, delovanje notranjih kontrol, poročila in priporočila Službe notranje revizije, sisteme za obvladovanje tveganj in zunanjo revizijo letnih nekonsolidiranih in konsolidiranih računovodskih izkazov;
 • obravnavala uresničevanje priporočil zunanjega revizorja;
 • obravnavala poročila Službe za preprečevanje, odkrivanje in raziskovanje prevar;
 • obravnavala Politiko o skladnosti poslovanja;
 • predlagala Nadzornemu svetu imenovanje kandidata za revizorja Letnega poročila zavarovalnice za leto 2013 in predlagala, da se pooblaščene revizorje v skupini predlaganega kandidata imenuje za revizorje v odvisnih družbah zavarovalnice, ter obravnavala pogodbo s pooblaščenim revizorjem za leto 2013;
 • ocenjevala sestavo Letnega nekonsolidiranega in konsolidiranega poročila za leto 2012;
 • nadzirala vrsto in obseg opravljanja nerevizijskih storitev revizijskih družb;
 • opravljala posebne naloge v skladu z usmeritvami in zahtevami Nadzornega sveta in
 • o svojem delu redno poročala na sejah Nadzornega sveta.

V smislu zagotavljanja stalne izboljšave in kakovosti je Revizijska komisija izvedla samoocenjevanje svojega dela.

Komisija za imenovanja in prejemke

V letu 2013 so bili člani Komisije za imenovanja in prejemke:

 • v obdobju od 1. 1. 2013 do 7. 4. 2013: Igor Mihajlović (predsednik), mag. Adolf Zupan, Miran Krštinc in Srečo Jadek; [2]
 • v obdobju od 16. 4. 2013 do 11. 6. 2013: Blaž Šlemic (predsednik), dr. Mihael Perman, Miran Krštinc in Anton Marolt, zunanji neodvisni strokovnjak, član od 21. 5. 2013 do 11. 6. 2013;
 • v obdobju od 1. 7. 2013 dalje: Matej Runjak (predsednik), mag. Dubravko Štimac in Miran Krštinc.

V letu 2013 so se sestali na petih sejah.

Naloge in pristojnosti Komisije za imenovanja in prejemke določajo Poslovnik o delu Nadzornega sveta in sklepi Nadzornega sveta. Komisija je med drugim:

 • obravnavala prejemke zaposlenih na vodstvenih delovnih mestih;
 • obravnavala ureditev podjemnih pogodb in pogodb o poslovodenju;
 • obravnavala izračun količnika uspešnosti poslovanja Skupine Triglav v letu 2012, od katerega je odvisna upravičenost članov Uprave do variabilnega dela plačila ter
 • o svojem delu redno poročala na sejah Nadzornega sveta.
Strateška komisija

V letu 2013 so bili člani Strateške komisije:

 • v obdobju od 1. 1. 2013 do 7. 4. 2013: mag. Gregor Kastelic (predsednik), Igor Mihajlović in Peter Celar;
 • v obdobju od 16. 4. 2013 do 11. 6. 2013: Rok Strašek (predsednik), mag. Jovan Lukovac in Peter Celar;
 • v obdobju od 1. 7. 2013 dalje: mag. Gregor Kastelic (predsednik), dr. Mario Gobbo in Peter Celar.

Naloge in pristojnosti komisije določajo Poslovnik o delu Nadzornega sveta in sklepi Nadzornega sveta. Področja njenega delovanja so spremljanje uresničevanja strategije Skupine Triglav, sprejemanje s tem povezanih mnenj, priprava sklepov za Nadzorni svet in skrb za njihovo uresničevanje. Komisija je med drugim:

 • obravnavala Strategijo Skupine Triglav za obdobje 2013–2017 in predlagala njen sprejem Nadzornemu svetu;
 • obravnavala sodelovanje Zavarovalnice Triglav, d.d., v postopku privatizacije družbe Croatia Osiguranje, d.d., ter
 • o svojem delu poročala na seji Nadzornega sveta.
Nominacijski odbor

Nadzorni svet je zaradi izteka mandata članom Nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev, 7. 4. 2013 in z namenom izvedbe nominacijskega postopka imenovanja kandidatov za člane Nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, ter posredovanja predloga Nadzornemu svetu za imenovanje kandidatov, na seji 12. 12. 2012 oblikoval Nominacijski odbor kot komisijo Nadzornega sveta. Odbor so sestavljali predsednik Igor Mihajlović, član Branko Gorjan ter Matjaž Jauk in mag. Peter Ješovnik kot zunanja člana. Zaradi podane zahteve za sklic skupščine delničarjev skladno z 295. členom Zakona o gospodarskih družbah in imenovanjem novih članov Nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev, na skupščini 14. 2. 2013 nominacijski postopek s strani Nominacijskega odbora ni bil izveden do konca. Z dnem imenovanja novih članov Nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev, je Nominacijski odbor prenehal delovati.

3. Delovanje Nadzornega sveta in obseg preverjanja vodenja družbe v letu 2013

Opis delovanja Nadzornega sveta in obseg preverjanja vodenja zavarovalnice v letu 2013 temelji na nadzoru poslovanja zavarovalnice, ki ga je opravil Nadzorni svet v letu 2013, skladno s svojimi pristojnostmi.[3]

Naloga Nadzornega sveta je nadzirati vodenje poslov zavarovalnice in opravljanje drugih nalog, skladno z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1), Zakonom o zavarovalništvu (ZZavar), Statutom, Poslovnikom o delu Nadzornega sveta in Kodeksom upravljanja javnih delniških družb. Način in organizacijo dela opredeljuje Poslovnik o delu Nadzornega sveta, ki je javno objavljen na spletnih straneh družbe.

V okviru svojih pristojnosti lahko Nadzorni svet pregleduje shranjene vrednostne papirje in blagajno družbe, pregleduje in preverja knjige ter dokumentacijo družbe, na podlagi katere se seznanja s podatki in dejstvi o poslovanju zavarovalnice, daje soglasje Upravi k določitvi poslovne politike, finančnega načrta, organizacije sistema notranjih kontrol in okvirnega letnega programa dela notranje revizije ter opravlja druge naloge skladno s pristojnostmi, določenimi na podlagi veljavne zakonodaje in navedenih aktov zavarovalnice.

a) V zvezi s svojimi bistvenimi pristojnostmi je Nadzorni svet v letu 2013:

 • sprejel Strategijo Skupine Triglav za obdobje 2013–2017;
 • sprejel Poslovno politiko in načrt poslovanja Skupine Triglav za leto 2013 in za leto 2014;
 • soglašal z Letnim programom dela Službe notranje revizije za leto 2014;
 • sprejel Letno poročilo Službe notranje revizije o notranjem revidiranju za leto 2012;
 • sprejel revidirano Letno poročilo Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2012 in revidirano Letno poročilo Skupine Triglav za leto 2012, sprejel Poročilo Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., ter Skupine Triglav za leto 2012 in Mnenje Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2012;
 • iz ekonomsko-poslovnih razlogov odpoklical predsednika Uprave Zavarovalnice Triglav, d.d., Matjaža Rakovca ter imenoval Andreja Slaparja za predsednika Uprave Zavarovalnice Triglav, d.d.;
 • predlagal skupščini Zavarovalnice Triglav, d.d., revizorja za poslovno leto 2013, podelitev razrešnice Upravi za poslovno leto 2012 ter soglašal s predlogom skupščini glede uporabe bilančnega dobička po stanju na 31. 12. 2012;
 • sprejel spremembe in dopolnitve Akta o upravi;
 • sprejel spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d.;
 • sprejel Politiko o skladnosti poslovanja in
 • se seznanjal z ugotovitvami in zahtevami Agencije za zavarovalni nadzor, Agencije za trg vrednostnih papirjev ter drugih nadzornih organov v postopkih nadzora ter s postopki, povezanimi s temi ugotovitvami oziroma zahtevami.

b) V zvezi z nadzorovanjem vodenja poslov zavarovalnice se je Nadzorni svet v letu 2013:

 • seznanjal s poročili o poslovanju Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav oziroma jih sprejemal;
 • seznanjal s poročili o poslovanju odvisnih družb Zavarovalnice Triglav, d.d., ter aktivnostmi in ocenami družbe v zvezi z odvisnimi družbami oziroma z aktivnostmi odvisne družbe;
 • seznanjal z ocenami kazalnikov poslovanja družbe v vsakokratnem obdobju;
 • seznanjal s poročili o kapitalski ustreznosti, usklajenosti sredstev in obveznosti kritnih skladov in kritnega premoženja ter z ocenami občutljivosti naložb, ki vplivajo na kapitalsko ustreznost;
 • seznanil z gradivom o rezultatih merjenja kapitalske ustreznosti zavarovalnice na podlagi modelov S&P, Solventnosti II in trenutne zakonodaje;
 • seznanjal s poročili Službe notranje revizije o notranjem revidiranju;
 • seznanil s Pismom poslovodstvu po opravljeni reviziji za Zavarovalnico Triglav, d.d., in Skupino Triglav za leto 2012;
 • seznanil z gradivom o spremljanju makroekonomskega okolja in sistemskih tveganj;
 • seznanil s poročilom o pripravljenosti družbe na zahteve Solventnosti II;
 • seznanil s Politiko upravljanja odvisnih družb Skupine Triglav;
 • seznanil s Smernicami za vrednotenje (ocenjevanje) učinkovitosti nadzornih svetov/upravnih odborov/odborov direktorjev v odvisnih družbah Skupine Triglav;
 • seznanjal z upravljanjem kapitalske naložbe Zavarovalnice Triglav, d.d., v Abanko Vipa, d.d.;
 • seznanil s poročilom o zadevi prodaje delnic Petrol, d.d., družbi Istrabenz, d.d.;
 • seznanil s poročilom v zvezi s stanjem projekta vstopa IFC, članice Skupine Svetovne banke, v družbo Triglav INT, d.d.;
 • seznanjal s stanjem postopka in koraki Zavarovalnice Triglav, d.d., v postopku privatizacije družbe Croatia Osiguranje, d.d.;
 • seznanjal s potekom postopkov v zvezi s terjatvami zoper odvisno družbo Slovenijales, d.d.;
 • seznanil s poročilom glede izpostavljenosti Zavarovalnice Triglav, d.d., do hibridnih in podrejenih obveznic;
 • seznanil s poročilom o ureditvi varstva dostojanstva zaposlenih v družbi, poročilom o sistemu sporočanja prijav ter poročilom o ureditvi ravnanj v primeru nasprotja interesov;
 • seznanil s poročilom o poslovanju Službe za marketing;
 • seznanil s poročilom o sklenjenih pogodbah za korporativno pravno svetovanje in v zvezi z odnosi z javnostjo;
 • seznanil s poročilom o izvedenih postopkih na podlagi odpoklica Matjaža Rakovca s funkcije predsednika Uprave;
 • seznanil s poročilom o odprtih delovnopravnih sporih družb Skupine Triglav in poročilom o nezavarovalnih gospodarskih sporih v Skupini Triglav, kjer vrednost spora presega 50 tisoč evrov;
 • obravnaval poročila Revizijske komisije, Komisije za imenovanja in prejemke, Strateške komisije ter Nominacijskega odbora in
 • se seznanjal z drugimi informacijami v zvezi z Zavarovalnico Triglav, d.d., Skupino Triglav in odvisnimi družbami.

c) V zvezi s pristojnostjo Nadzornega sveta, da na podlagi določila Poslovnika o delu Nadzornega sveta daje soglasje k odločitvam Uprave, [4] je Nadzorni svet v letu 2013 soglašal s sodelovanjem Triglav INT, d.d., pri povečanju osnovnega kapitala družbe Triglav osiguranje, a.d.o., Beograd, in s prodajo kapitalskega deleža Zavarovalnice Triglav, d.d., v družbi Helios Domžale, d.d.

d) Ostala pomembna dejanja Nadzornega sveta v letu 2013:

 • skladno s sklenjenimi pogodbami o zaposlitvi članov Uprave je obravnaval upravičenost do variabilnega dela plačila članom Uprave in določil članom Uprave letno nagrado za uspešnost poslovanja v letu 2012.

e) Zahteve, priporočila in opozorila Nadzornega sveta v letu 2013:

 • zahteva, da se pripravi analize za različne scenarije oziroma alternativno strateško rešitev v zvezi z družbo Triglav osiguranje, a.d.o., Beograd, ter se redno poroča Nadzornemu svetu o poslovanju navedene družbe;
 • zahteva, da se na podlagi pridobljenih informacij oblikuje nadaljnjo strategijo v zvezi z naložbo v Abanko Vipa, d.d., in se o tem poroča Nadzornemu svetu;
 • poziv Upravi k večji previdnosti in skrbnemu ravnanju z občutljivimi informacijami pri komuniciranju poslovnih podatkov z javnostjo;
 • zahteva, da se Uprava opredeli, ali je v primeru pogodbe z IFC prišlo do relevantnih sprememb oziroma spremenjenih okoliščin, ki jih je treba sporočati, ter posledično, da se informira javnost ter o tem poroča Nadzornemu svetu;
 • ugotovitev o neskladju predhodno podanih obrazložitev Nadzornemu svetu glede sklenjenega dogovora z IFC v zvezi z načinom javne objave in dejanskim stanjem;
 • zahteva, da se pri Politiki o skladnosti poslovanja upošteva pripombe, kot jih je podala Revizijska komisija;
 • zahteva, da Uprava poda poročilo o pravnih sporih, razen zavarovalnih sporov, ki presegajo 50 tisoč evrov;
 • zahteva, da se ob predstavitvi rezultatov poslovanja Nadzorni svet seznani s pojasnili odstopanja od plana, odgovornimi osebami, predvidenimi ravnanji in časovnico;
 • zahteva, da se predstavi prodajo zavarovanj, likvidacijo škod in razvoj produktov;
 • zahteva, da Uprava četrtletno poda predstavitev položaja glede na primerljive konkurenčne družbe oziroma skupine in
 • druge zahteve, povezane z opravljanjem nadzora.

Stroški delovanja Nadzornega sveta, ki niso razkriti v Letnem poročilu za leto 2013, so bili predvsem povezani s stroški prevodov gradiv za seje Nadzornega sveta oziroma njegovih komisij, tolmačenja na sejah ter najema tehnične opreme za izvedbo tolmačenja. Navedeni stroški so v letu 2013 znašali 120 tisoč evrov.

4. Ocena lastnega delovanja [5]

Nadzorni svet je imel v letu 2013 štiri komisije, in sicer Revizijsko komisijo, Komisijo za imenovanja in prejemke, Strateško komisijo in Nominacijski odbor. Predsedniki komisij so o delu posamezne komisije redno poročali na sejah Nadzornega sveta. Ta je obravnaval sprejete sklepe, podana priporočila in mnenja ter na podlagi skrbne presoje sprejel ustrezne sklepe.

V delovanje Nadzornega sveta so vključeni vsi njegovi člani, ki s prisotnostjo na sejah in aktivno udeležbo v razpravah ter pri sprejemanju odločitev prispevajo k učinkovitemu uresničevanju nalog v pristojnosti sveta. V Poslovnik o delu Nadzornega sveta so vključena pravila ravnanja pri potencialnem nasprotju interesov. Člani Nadzornega sveta so podpisali in predložili izjave o neodvisnosti in lojalnosti, skladno s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb, družba pa jih je objavila na svojih spletnih straneh. Da bi se izognili nasprotju interesov, je Nadzorni svet že v letu 2009 sprejel priporočilo, naj se njegovi člani ne vključijo v nadzorne svete in upravne odbore drugih družb v Skupini Triglav.

Nadzorni svet meni, da je bilo njegovo sodelovanje z Upravo ustrezno, skladno z zakonodajo in dobro prakso ter da je bil po lastnem vedenju obveščen o pomembnih dogodkih, ki so nujni za oceno položaja in posledic, kot tudi za izvajanje nadzora nad poslovanjem družbe. Nadzorni svet je redno spremljal uresničevanje lastnih sklepov. S Politiko upravljanja Zavarovalnice Triglav, d.d., so določene poglavitne usmeritve korporativnega upravljanja družbe z upoštevanjem zastavljenih dolgoročnih ciljev, vključno z opredelitvijo vloge in delovanja Nadzornega sveta in njegovih komisij.

Nadzorni svet je izvedel samoocenjevanje svojega delovanja.

Nadzorni svet meni, da je tudi njegova sestava ustrezna, tako glede velikosti, dejavnosti in zastavljenih ciljev Zavarovalnice Triglav, d.d., kot tudi neodvisnosti oziroma odvisnosti članov v smislu Kodeksa upravljanja javnih delniških družb. Člani razpolagajo z ustreznim strokovnim znanjem, izkušnjami in veščinami, potrebnimi za opravljanje funkcije člana, kar je Nadzornemu svetu omogočalo sprejemanje kvalitetnih odločitev.

Glede na navedeno Nadzorni svet meni, da je bilo njegovo delo in delo komisij uspešno.

5. Mnenje k letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2013

Nadzornemu svetu je bilo skladno s 3. odstavkom 165. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar) predloženo Letno poročilo Službe notranje revizije Zavarovalnice Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2013, ki obsega poročilo o uresničitvi letnega programa dela Službe notranje revizije (v nadaljevanju tudi: Služba), povzetek pomembnejših ugotovitev iz opravljenih pregledov poslovanja in oceno ustreznosti sredstev za delo Službe.

Nadzorni svet na podlagi Letnega poročila Službe notranje revizije Zavarovalnice Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2013, ki ga je sprejel na seji 8. 4. 2013, ugotavlja, da je Služba opravljala svoje naloge skladno z Letnim programom dela Službe notranje revizije Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2013, ki ga je sprejela Uprava s soglasjem Nadzornega sveta, in skladno s sklepi o izrednih notranjerevizijskih pregledih. Služba je v letu 2013 izvajala načrtovane notranjerevizijske preglede na področjih poslovanja zavarovalnice in v drugih družbah Skupine Triglav, izredne notranjerevizijske preglede, opravljala pa je tudi druge notranjerevizijske aktivnosti (neformalne svetovalne naloge, spremljanje uresničevanja priporočil notranjih in zunanjih revizorjev, poročanje Upravi, Nadzornemu svetu oziroma Revizijski komisiji, zagotavljanje in izboljševanje kakovosti delovanja Službe in drugo). Služba je z ugotovitvami posameznih notranjerevizijskih pregledov seznanjala odgovorne osebe ter podajala priporočila za izboljšanje delovanja sistemov notranjih kontrol in ustreznejše obvladovanje tveganj. O realizaciji programa dela, pomembnejših ugotovitvah iz opravljenih pregledov poslovanja in uresničevanju priporočil je Služba trimesečno poročala Revizijski komisiji, polletno pa tudi Nadzornemu svetu.

Služba je tudi v letu 2013 nadaljevala aktivnosti zagotavljanja in izboljševanja kakovosti svojega delovanja in delovanja drugih notranjerevizijskih služb v Skupini Triglav. V tem okviru je skrbela za strokovno izobraževanje zaposlenih v Službi, pričela prenovo Listine in Pravilnika o delovanju Službe z namenom bolj sistematične in celovite opredelitve pravil notranjega revidiranja v zavarovalnici, izdelala procesne sheme za operativne procese notranjega revidiranja ter pričela razvoj sistema kazalnikov uspešnosti in učinkovitosti delovanja Službe, prenovila postopke izdaje poročil o notranjerevizijskih pregledih ter nudila pomoč notranjerevizijskim službam v drugih družbah Skupine Triglav pri pripravi in izvajanju ukrepov za uresničitev priporočil, danih pri ocenitvah kakovosti njihovega delovanja v letu 2012 in pri načrtovanju njihovega dela za leto 2014. Z namenom nenehnega izboljševanja kakovosti njenega dela Nadzorni svet pričakuje, da bo Služba tovrstne aktivnosti izvajala tudi v prihodnje.

Na podlagi navedenega Nadzorni svet meni, da je Služba notranje revizije opravljala svoje delo skladno z Letnim programom dela Službe notranje revizije za leto 2013 in da je s svojim delom pomembno prispevala k izboljšanju delovanja sistemov notranjih kontrol ter ustreznejšemu obvladovanju tveganj tako v zavarovalnici kot v Skupini Triglav.

6. Ugotovitne Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav d.d., glede poslovnja v letu 2013

Na podlagi spremljanja in opravljenega nadzora poslovanja v letu 2013 ter pregleda in preveritve Letnega poročila za leto 2013 Nadzorni svet ugotavlja, da je zavarovalnica kljub gospodarski krizi in neugodnim makroekonomskim razmeram poslovala uspešno.

Čisti poslovni izid Skupine Triglav je znašal 69,9 milijona evrov, kar je sicer za 5 odstotkov manj kot v letu 2012, vendar za 27 odstotkov več kot je bilo načrtovano. Čisti poslovni izid matične družbe se je v primerjavi s predhodnim letom znižal za 4 odstotke in je znašal 48,3 milijona evrov. Kljub neugodnim razmeram je Skupina Triglav dosegla visoko, 12,0-odstotno dobičkonosnost kapitala. Na dober poslovni izid je vplivalo predvsem dobro poslovanje osnovne zavarovalne dejavnosti, kar kaže ugoden kombinirani količnik, ki je na ravni Skupine znašal 90,1 odstotka, na ravni matične družbe pa 85,3 odstotka.

Zavarovalnice v Skupini Triglav so v preteklem letu obračunale 900,9 milijona evrov zavarovalne in sozavarovalne premije, od tega je obvladujoča družba obračunala 605,8 milijona evrov. Gospodarska in finančna kriza, upadanje gospodarske aktivnosti in padec kupne moči so vplivali na odstopanja od načrtovanih prodajnih rezultatov, saj se je zmanjšalo povpraševanje po nekaterih zavarovalnih produktih. Dodaten izpad premije pa je tudi posledica izjemno ostre konkurence, trženjske in prodajne politike za zadržanje in negovanje portfelja ter ukrepov za izboljšanje slabših zavarovalno-tehničnih rezultatov posameznih zavarovalnih vrst.

Obračunani kosmati zneski škod Skupine Triglav so lani znašali 627,5 milijona evrov, kar je dva odstotka več kot leta 2012. Rast zneskov škod je predvsem posledica izplačil doživetij, odkupov in predujmov življenjskih zavarovanj ter povečanega števila zavarovancev zdravstvenih zavarovanj. V matični družbi so se obračunani kosmati zneski škod povišali za odstotek in so dosegli 419,4 milijona evrov.

Kosmati obratovalni stroški Skupine Triglav so se v letu 2013 povečali za 2 odstotka, na 302,4 milijona evrov, v Zavarovalnici Triglav pa so znašali 161,3 milijona evrov, kar je približno enak znesek kot leto prej.

Kljub negativnim učinkom gospodarskih in finančnih razmer v Republiki Sloveniji in v regiji je Skupina Triglav v letu 2013 še okrepila svoj kapitalski položaj. Celotna vrednost kapitala Skupine Triglav je konec lanskega leta dosegla 590,5 milijona evrov in se je v primerjavi z letom pred tem povišala za 3 odstotke.

Nadzorni svet opira svoje ugotovitve tudi na podano:

 • pozitivno mnenje pooblaščenega aktuarja za zavarovalno skupino premoženjskih zavarovanj,
 • pozitivno mnenje pooblaščenega aktuarja za zavarovalno skupino življenjskih zavarovanj,
 • Letno poročilo Službe notranje revizije o notranjem revidiranju za leto 2013.

Nadzorni svet k navedenim poročilom nima pripomb.

7. Letno poročilo

Uprava družbe je Nadzornemu svetu 20. 3. 2014 posredovala revidirano Letno poročilo Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2013 in revidirano Letno poročilo Skupine Triglav za leto 2013.

Nadzorni svet ugotavlja, da sta bili letni poročili izdelani v zakonitem roku in predloženi izbranemu revizorju. Revidiranje Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2013 je opravila revizijska družba Ernst & Young, Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, ki je 18. 3. 2014 izdala pozitivno mnenje k Letnemu poročilu Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2013 in k Letnemu poročilu Skupine Triglav za leto 2013 ter mnenje, da sta poslovni poročili skladni z revidiranimi računovodskimi izkazi.

Na seji Nadzornega sveta in Revizijske komisije je pri točkah, pri katerih sta bili obravnavani letni poročili, prisostvoval podpisani pooblaščeni revizor, ki je Revizijski komisiji in Nadzornemu svetu posredoval želena dodatna pojasnila. Revizijska komisija je obravnavala pismo poslovodstvu po opravljeni predreviziji ter na podlagi poročila pooblaščenih revizorjev ugotovila, da pismo poslovodstvu po opravljeni reviziji ne bo vsebovalo pomembnih razkritij, ki bi vplivala na predložene revidirane izkaze za poslovno leto 2013.

Pooblaščeni revizorji ugotavljajo, da so bili računovodski izkazi za leto 2013 in podatki za razkritja v računovodskem poročilu v vseh pomembnih pogledih pripravljeni skladno z zahtevami veljavnih računovodskih standardov in zakonodaje posameznih držav, v katerih delujejo odvisne družbe, oziroma so bile opravljene ustrezne prilagoditve glede na Mednarodne standarde računovodskega poročanja. Revizijo računovodskih izkazov leta 2013 so zaznamovale nadaljnje slabitve finančnih naložb v banke in odvisne družbe. V Skupini Triglav ni bilo prevzemov družb.

Nadzorni svet je na podlagi podrobne preveritve ugotovil, da sta Letno poročilo Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2013 in Letno poročilo Skupine Triglav za leto 2013, ki ju je pripravila Uprava in preveril pooblaščeni revizor, sestavljena jasno in pregledno ter izkazujeta resničen in pošten prikaz premoženja, obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav.

Skladno z navedenimi ugotovitvami Nadzorni svet nima pripomb k pozitivnemu mnenju pooblaščene revizijske družbe Ernst & Young, Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, ki ugotavlja, da so računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev finančnega položaja družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., na 31. 12. 2013 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU, in zahtevami Zakona o gospodarskih družbah, ki se nanašajo na pripravo računovodskih izkazov.

Nadzorni svet tudi nima pripomb k pozitivnemu mnenju pooblaščene revizijske družbe Ernst & Young, Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, ki ugotavlja, da so računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev finančnega položaja Skupine Triglav na 31. 12. 2013 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU, in zahtevami Zakona o gospodarskih družbah, ki se nanašajo na pripravo računovodskih izkazov.

Na podlagi ugotovljenega Nadzorni svet potrjuje revidirano Letno poročilo Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto, ki se je končalo 31. 12. 2013, ter revidirano Letno poročilo Skupine Triglav za poslovno leto, ki se je končalo 31. 12. 2013.

8. Predlog za uporabo bilančnega dobička

Nadzorni svet je preveril tudi predlog Uprave za uporabo bilančnega dobička 31. 12. 2013, o katerem bo dokončno odločila skupščina Zavarovalnice Triglav, d.d., in soglaša s predlogom Uprave, da skupščina delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d., sprejme naslednji sklep o uporabi bilančnega dobička:

”Bilančni dobiček, ki na 31. 12. 2013 znaša 77.826.169,51 evra, se uporabi na naslednji način:

 • Del bilančnega dobička v višini 25.008.662,80 evra se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,10 evra bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo dva dni po dnevu skupščine. Dividende se izplačajo v roku 30 dni po sprejetju tega sklepa.
 • O uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 52.817.506,71 evra se bo odločalo v naslednjih letih.”

Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, da Upravi podeli razrešnico za poslovanje v letu 2013.

Matej Runjak
Predsednik Nadzornega sveta
Ljubljana, 7. 4. 2014[1] Barbara Nose je bila imenovana v navedeno komisijo kot zunanja neodvisna strokovnjakinja, ki ni članica Nadzornega sveta.

[2] Srečo Jadek je bil imenovan v navedeno komisijo kot zunanji neodvisni strokovnjak, ki ni član Nadzornega sveta.

[3] Opis delovanja Nadzornega sveta in obseg preverjanja vodenja zavarovalnice sta deloma podana na podlagi pregleda zapisnikov sej Nadzornega sveta v letu 2013, saj je Nadzorni svet do 11. 6. 2013 deloval v večinoma spremenjeni sestavi. Na 38. skupščini delničarjev 11. 6. 2013 so bili zaradi odpoklica šestih članov Nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev, imenovani novi člani Nadzornega sveta, predstavniki delničarjev, ki jim je štiriletni mandat pričel teči 12. 6. 2013.

[4] Nadzorni svet skladno s Poslovnikom o delu Nadzornega sveta daje soglasje k odločitvam Uprave glede ustanavljanja kapitalskih družb doma in v tujini, kjer vložek presega 2.500.000,00 evrov, pridobivanja in odtujevanja kapitalskih deležev v domačih ali tujih gospodarskih družbah, kjer vrednost pridobitve oziroma odtujitve delnic ali poslovnih deležev posamezne družbe v obdobju enega leta presega 2.500.000,00 evrov, izdaje dolžniških vrednostnih papirjev in dolgoročnega zadolževanja pri tujih in domačih bankah v obdobju enega leta nad vrednostjo 2.500.000,00 evrov , pridobivanja in odtujevanja nepremičnin ter investiranja v nepremičnine, kjer prodajna vrednost nepremičnine oziroma vrednost investicije v obdobju enega leta presega 2.500.000,00 evrov.

[5] Ocena lastnega delovanja Nadzornega sveta je podana za obdobje od 12.6.2013 dalje, saj je Nadzorni svet do 11.6.2013 deloval v večinoma spremenjeni sestavi. Na 38. skupščini delničarjev dne 11.6.2013 so bili zaradi odpoklica šestih članov Nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev imenovani novi člani Nadzornega sveta – predstavniki delničarjev, ki jim je štiriletni mandat pričel teči dne 12.6.2013.

Spletna stran uporablja piškotke, saj vam želimo zagotoviti dobro uporabniško izkušnjo. Več o njih si lahko preberete na tej povezavi. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?