Izjava o upravljanju

 • Spremembe v Upravi in sestavi Nadzornega sveta.
 • Odvisne družbe so sprejele strategije poslovanja za obdobje do leta 2017.
 • Poslovna področja nadaljujejo prenos dobrih praks in minimalnih standardov v odvisne družbe.

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb [1]

Zavarovalnica Triglav pri poslovanju uporablja Kodeks upravljanja javnih delniških družb (v nadaljevanju: Kodeks), ki je bil sprejet 8. 12. 2009. V slovenskem in angleškem jeziku je javno dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., http://www.ljse.si.

Izjavo o skladnosti s Kodeksom za obdobje od 1. 1. 2013 do dneva objave, tj. do 9. 4. 2014, je Zavarovalnica Triglav objavila v elektronski obliki prek borznoinformacijskega sistema Ljubljanske borze, d.d., (SEOnet) in na uradnih spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d. (www.triglav.eu).

Zavarovalnica Triglav vsebinsko sledi določbam Kodeksa. Od teh utemeljeno odstopa oziroma jih ne upošteva v naslednji določbi:

 • Točka 8.1 v povezavi s točko 11
  Sekretar Nadzornega sveta ni imenovan. Naloge sekretarja Nadzornega sveta opravlja ustrezna strokovna služba v družbi.

Pri svojem poslovanju in ravnanju je družba zavezana tudi načelom Zavarovalnega kodeksa. Kodeks je dostopen na spletni strani Slovenskega zavarovalnega združenja (www.zav-zdruzenje.si).

Zavarovalnica Triglav je sprejela Kodeks dobrega poslovnega ravnanja Zavarovalnice Triglav, d.d. Dostopen je na uradnih spletnih straneh družbe (www.triglav.eu).

Zavarovalnica Triglav se je opredelila tudi do določb Kodeksa upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in določil Priporočil upravljavca posrednih in neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije (dokumenti so dostopni na spletnih straneh Slovenske odškodninske družbe (www.so-druzba.si). Opredelitev Zavarovalnice Triglav je objavljena na njenih spletnih straneh, na naslovu www.triglav.eu.[1] GRI G4-15Predstavitev Uprave

Upravo Zavarovalnice Triglav so ob zaključku leta 2013 sestavljali:

Predsednik Uprave Andrej Slapar

 • Univerzitetni diplomirani pravnik, rojen leta 1972.
 • Leta 1997 se je zaposlil v Zavarovalnici Triglav kot pravnik za mednarodne škode in zavarovalno pravo. Poklicno kariero je v letih med 1999 in 2009 nadaljeval v Pozavarovalnici Triglav Re, kjer je bil med drugim direktor področja avtomobilskih, transportnih, odgovornostnih in osebnih zavarovanj, pomočnik predsednika Uprave za pozavarovanje ter član Uprave. 10. novembra 2009 je nastopil petletni mandat člana Uprave Zavarovalnice Triglav.
 • Funkcijo predsednika Uprave je nastopil 22. maja 2013.

Član Uprave Stanislav Vrtunski

 • Magister znanosti, rojen leta 1972.
 • Z delovnimi izkušnjami v zavarovalništvu, pridobljenimi na vodilnih in vodstvenih mestih v tujini, se je leta 2010 zaposlil v Zavarovalnici Triglav kot izvršni direktor za škode premoženjskih zavarovanj. Pred prihodom v Slovenijo je bil v letih med 2004 in 2010 generalni direktor francoske zavarovalnice La Parisienne Assurances. Leta 2012 je postal član Uprave Zavarovalnice Triglav.
 • Petletni mandat je nastopil 23. maja 2012.

Član Uprave Benjamin Jošar

 • Magister znanosti, rojen leta 1973.
 • Z izkušnjami na vodilnih in vodstvenih mestih v bančništvu in finančnem sektorju se je leta 2012 zaposlil v Zavarovalnici Triglav kot pooblaščenec Uprave. Od leta 2008 do 2009 je bil predsednik uprave KD borznoposredniške družbe, nato izvršni direktor in kasneje izvršni član upravnega odbora KD Banke. V obdobju od 2008 do 2011 je sodeloval v organih upravljanja in nadzora v hčerinskih družbah KD Group. Do julija 2012 je bil namestnik člana nadzornega sveta Združenja bank Slovenije. Novembra 2012 je postal član Uprave Zavarovalnice Triglav.
 • Petletni mandat je nastopil 2. novembra 2012.

Članica Uprave in delavska direktorica Marica Makoter

 • Univerzitetna diplomirana pravnica, rojena leta 1972.
 • V letih med 1996 in 2000 je bila zaposlena na Upravni enoti Kočevje. Po pripravništvu na Višjem sodišču v Ljubljani in opravljenem državnem pravniškem izpitu se je leta 2001 zaposlila v Zavarovalnici Triglav, v Območni enoti Novo mesto. Tam je v letih med 2003 in 2006 vodila oddelek regresov, do leta 2011 pa pravne škode ter bila namestnica vodje škodnega centra.
 • Petletni mandat je nastopila 21. decembra 2011.

Od 15. oktobra 2009 do 22. maja 2013 je funkcijo predsednika Uprave opravljal Matjaž Rakovec. Nadzorni svet ga je tedaj iz poslovno-ekonomskih razlogov odpoklical z mesta predsednika Uprave in za predsednika imenoval dotedanjega člana Uprave Andreja Slaparja.

Podatki o prejemkih članov Uprave so opisani v poglavju 8.2 računovodskega dela Letnega poročila.

Člani Uprave Zavarovalnice Triglav so bili 31. 12. 2013 člani nadzornih svetov oziroma upravnih odborov naslednjih družb:

Ime in priimek

Članstvo v nadzornih svetih (upravnih odborih) drugih družb

Andrej Slapar

Triglav INT, d.d.

predsednik Uprave

Pozavarovalnica Triglav Re, d.d.

Triglav Osiguranje, d.d., Sarajevo

Abanka Vipa, d.d.

Stanislav Vrtunski

Triglav Osiguranje, d.d., Zagreb

član Uprave

AS Triglav, d.o.o.*

Triglav INT, d.d.

Benjamin Jošar

Lovćen Osiguranje, a.d., Podgorica

član Uprave

Triglav Osiguranje, d.d., Sarajevo

Triglav INT, d.d.

Triglav Skladi, d.o.o.

Marica Makoter

Triglav Osiguravanje, a.d., Skopje

članica Uprave, delavska direktorica

Triglav INT, d.d.

* AS Triglav – servis in trgovina, d.o.o., se je 10. 3. 2014 preimenoval v Triglav Avtoservis, družba za storitve in trgovino, d.o.o., oziroma skrajšano Triglav Avtoservis, d.o.o.

Uprava

Za predsednika oziroma člana Uprave zavarovalnice je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, opredeljene z Zakonom o zavarovalništvu in Zakonom o gospodarskih družbah. Uprava vodi in upravlja Zavarovalnico Triglav samostojno, na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja brez omejitev. V pravnem prometu jo vedno zastopata in predstavljata dva člana Uprave skupaj, in sicer predsednik in član Uprave.

Sestava Nadzornega sveta 31. 12. 2013

Ime in priimek

Izobrazba

Zaposlitev

Članstvo v nadzornih svetih drugih družb

Predstavniki delničarjev

Matej Runjak

predsednik

Diplomirani univerzitetni ekonomist, MBA

Slovenska odškodninska družba, d.d.,

član Uprave

/

Mag. Gregor Kastelic

namestnik predsednika

Univerzitetni diplomirani ekonomist, MBA

ING Bank N.V., London Branch, Izvršni direktor za investicijsko bančništvo

/

Dr. Mario Gobbo

član

Doktor ekonomskih ved

Neodvisni svetovalec

/

Dr. Dubravko Štimac

član

Univerzitetni diplomirani

ekonomist, magister

organizacije in managementa, doktor ekonomskih ved

PBZ Croatia Osiguranje, d.d., predsednik Uprave

Podravka, d.d.

Dalekovod, d.d.

Zagrebška borza, d.d

Rajko Stanković

član

Višji upravni delavec

Društvo Mali delničarji Slovenije, predsednik

/

Matija Blažič

član

Univerzitetni diplomirani organizator dela

Upokojenec

Petrol, d.d.

Predstavniki zaposlenih

Branko Gorjan

član

Ekonomski tehnik

Zavarovalnica Triglav, d.d.

/

Peter Celar

član

Diplomirani ekonomist

Zavarovalnica Triglav, d.d.

/

Miran Krštinc

član

Univerzitetni diplomirani pravnik

Zavarovalnica Triglav, d.d.

/

S podpisom Izjave o neodvisnosti in lojalnosti (objavljeni na www.triglav.eu) so se člani Nadzornega sveta opredelili do izpolnjevanja kriterijev neodvisnosti, navedenih v točki C3 priloge Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.

Podatki o prejemkih članov Nadzornega sveta so navedeni v poglavju 8.2 računovodskega dela Letnega poročila.

Nadzorni svet v letu 2013

Predstavniki delničarjev so štiriletni mandat, ki je trajal do 7. 4. 2013, nastopili 7. 4. 2009. Skupščina delničarjev je za nadomestne člane, predstavnike delničarjev, imenovala:

 • 28. 6. 2010 Vladimirja Uršiča, zaradi prenehanja mandata Mirku Miklavčiču 25. 9. 2009,
 • 12. 6. 2012 mag. Adolfa Zupana, zaradi prenehanja mandata Borutu Jamniku 19. 9. 2011 in
 • 3. 6. 2012 mag. Jovana Lukovca in mag. Gregorja Kastelica, zaradi odpoklica Antona Ribnikarja in Uroša Slavinca 12. 6. 2012.

Kot je že predstavljeno v poglavju 4.3.1 V sklopu Skupščine delničarjev v letu 2013, so bili v obdobju od 1. 1. 2013 do 7. 4. 2013 predstavniki delničarjev v Nadzornem svetu Igor Mihajlović, mag. Gregor Kastelic, dr. Aljoša Valentinčič, Vladimir Uršič, mag. Jovan Lukovac in mag. Adolf Zupan.

Delničarji Zavarovalnice Triglav so na 37. skupščini, ki je potekala 14. 2. 2013, imenovali nove člane Nadzornega sveta družbe, predstavnike delničarjev, s štiriletnim mandatom od 8. 4. 2013 dalje. Za nove člane, predstavnike delničarjev, so bili izvoljeni Aleš Živkovič, Rok Strašek, dr. Žiga Andoljšek, mag. Jovan Lukovac, dr. Mihael Perman in Blaž Šlemic. Na 38. skupščini, ki je potekala 11. 6. 2013, so delničarji odpoklicali omenjene člane Nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, in za nove člane Nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, izvolili dr. Maria Gobba, dr. Dubravka Štimca, Rajka Stankovića, Mateja Runjaka, Gregorja Kastelica in Matijo Blažiča. Novoizvoljeni člani Nadzornega sveta so štiriletni mandat nastopili 12. 6. 2013.

Predstavniki delavcev v Nadzornem svetu, ki jih je izvolil Svet delavcev Zavarovalnice Triglav, so Miran Krštinc, Peter Celar in Branko Gorjan. Štiriletni mandat so nastopili 30. 5. 2011 in traja do 30. 5. 2015.

Nadzorni svet je na seji, ki je potekala 1. 7. 2013, za predsednika Nadzornega sveta imenoval Mateja Runjaka in za namestnika predsednika mag. Gregorja Kastelica. Od 21. 6. 2012 do 7. 4. 2013 je bil predsednik Nadzornega sveta Igor Mihajlović, namestnik predsednika pa mag. Gregor Kastelic. Od 16. 4. 2013 do 11. 6. 2013 je funkcijo predsednika Nadzornega sveta opravljal dr. Mihael Perman, funkcijo namestnika predsednika pa mag. Jovan Lukovac.

Nadzorni svet

Devetčlanski Nadzorni svet sestavlja šest predstavnikov delničarjev in trije predstavniki delavcev. Člani opravljajo nadzorno funkcijo in nadzorujejo vodenje poslov družbe s polno odgovornostjo.

Predstavnike delničarjev izvoli skupščina, predstavnike delavcev pa Svet delavcev Zavarovalnice Triglav. Njihovo imenovanje in odpoklic potekata skladno z veljavno zakonodajo in Statutom. Predsednika in namestnika izvolijo med predstavniki delničarjev. Nadzorniki imajo štiriletni mandat in so lahko ponovno izvoljeni brez omejitev.

Skupščina lahko člana Nadzornega sveta odpokliče pred potekom mandata. Namesto razrešenega člana lahko izvoli novega, čigar mandat traja do poteka mandata Nadzornega sveta.

Skupščina delničarjev

Delničarji Zavarovalnice Triglav uresničujejo svoje pravice v zadevah družbe prek skupščine delničarjev. Sklicana je najmanj enkrat letno, najpozneje do konca avgusta, lahko pa tudi v drugih, z zakonom in s Statutom določenih primerih ter kadar je to v interesu družbe.

Pristojnosti in delovanje skupščine opredeljujeta Zakon o gospodarskih družbah in Statut družbe. Statut ne določa posebnih pravil, povezanih s sprejemom njegovih sprememb in dopolnitev.

Delnica Zavarovalnice Triglav prinaša vsakokratnemu imetniku pravico do enega glasu na skupščini družbe, pravico do sorazmerne dividende iz dobička, namenjenega za izplačilo dividend, ter v primeru stečaja oziroma likvidacije pravico do sorazmernega dela iz ostanka stečajne ali likvidacijske mase. Skupščine se lahko udeleži delničar, vpisan v delniško knjigo, ki se vodi pri KDD, kot imetnik delnic konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Glasovalno pravico lahko uresničuje, če najpozneje konec četrtega dne pred dnevom skupščine prijavi svojo udeležbo.

Pravice in obveznosti, ki jih imetnikom zagotavljajo delnice, in pojasnila glede doseganja kvalificiranega deleža ter omejitve prenosa delnic so vsebina točke 5.2 Delnica Zavarovalnice Triglav, d.d. Podrobnosti določa Zakon o zavarovalništvu.

Delež dveh delničarjev Zavarovalnice Triglav, ki v skladu z Zakonom o prevzemih dosegata kvalificirani lastniški delež, se v letu 2013 ni spremenil:

 • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZPIZ) je neposredni imetnik 7.836.628 delnic oziroma 34,47 odstotka osnovnega kapitala zavarovalnice. V imenu in za račun ZPIZ-a je pravice delničarja iz navedenih delnic do 28. 12. 2012 izvrševala Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (v nadaljevanju AUKN) na podlagi Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 38/2010, 18/11 in 77/11). Skladno s 4. odstavkom 38. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH, Ur. l. RS, št. 105/2012) je bilo 28. 12. 2012 upravljanje s kapitalsko naložbo ZPIZ-a v zavarovalnici preneseno na Slovenski državni holding, d.d. (v nadaljevanju SDH). Z uveljavitvijo ZSDH in v skladu s 1. odstavkom 38. člena ZSDH je namreč AUKN prenehala obstajati. Do preoblikovanja Slovenske odškodninske družbe, d.d., (v nadaljevanju SOD) v SDH izvršuje upravljanje naložb v imenu in za račun Republike Slovenije uprava SOD.
 • Slovenska odškodninska družba, d.d., (v nadaljevanju SOD) je bila 31. 12. 2013 neposredna imetnica 6.380.728 delnic ali 28,07 odstotka osnovnega kapitala zavarovalnice.

Zavarovalnica Triglav na 31. 12. 2013 ni imela drugih delničarjev z deležem, ki bi v osnovnem kapitalu zavarovalnice presegal 5,0 odstotkov, niti nima izdanih vrednostnih papirjev, ki bi imetnikom zagotavljali posebne kontrolne pravice.

Skupščine delničarjev v letu 2013

Delničarji Zavarovalnice Triglav so se v letu 2013 sestali na dveh skupščinskih sejah. 37. skupščina je potekala 14. 2. 2013. Na njej je bilo skupno zastopanih 11.249.924 delnic in glasovalnih pravic, kar je 49,55 odstotka vseh delnic z glasovalno pravico.

Na skupščini:

 • so se delničarji seznanili s potekom mandata 7. 4. 2013 dotedanjim članom Nadzornega sveta, in sicer Igorju Mihajloviću, Aljoši Valentinčiču, Vladimirju Uršiču, mag. Adolfu Zupanu, Gregorju Kastelicu in mag. Jovanu Lukovacu;
 • so za nove člane Nadzornega sveta družbe imenovali Aleša Živkoviča, Roka Straška, Žiga Andoljška, mag. Jovana Lukovca, dr. Mihaela Permana in Blaža Šlemica, in sicer s štiriletnim mandatom od 8. 4. 2013 dalje;
 • so se delničarji seznanili z aktivnostmi, povezanimi s sodelovanjem Zavarovalnice Triglav, d.d., pri povečanju osnovnega kapitala družbe Triglav INT, d.d., vstopom strateškega partnerja v lastniško strukturo Triglav INT, d.d., ter z izvajanjem kontrole in odločanja o naložbah v odvisnih družbah Triglav INT, d.d.

Predstavnik Društva Mali delničarji Slovenije Rajko Stanković je napovedal vložitev izpodbojne tožbe na vse sprejete sklepe 37. skupščine, razen na sklep o imenovanju dr. Mihaela Permana za člana Nadzornega sveta.

Zavarovalnica Triglav je 5. 3. 2013 prejela odločbo ATVP, izdano dne 4. 3. 2013, s katero je je odredila Zavarovalnici Triglav, d.d., da z dnem dokončnosti odločbe prepove uresničitev glasovalnih pravic naslednjim osebam:

 • Slovenska odškodninska družba, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, iz delnic z oznako ZVTG, katerih imetnica je sama, ter iz delnic, katerih imetnik je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Kolodvorska 15, Ljubljana, glasovalne pravice v njegovem imenu in za njegov račun pa izvršuje Slovenska odškodninska družba, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana;
 • HIT Hoteli, igralnice, turizem, d.d., Delpinova ulica 7a, Nova Gorica;
 • Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, Ljubljana;
 • D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljubljana;
 • Nova KBM, d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor;
 • Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana;

dokler Slovenska odškodninska družba, d.d., v svojem imenu in za svoj račun oziroma v imenu in za račun Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, HIT, d.d., Elektro-Slovenija, d.o.o., Luka Koper, d.d., D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Nova KBM d.d., in Telekom Slovenije d.d., skupaj, ena izmed njih v imenu in za račun vseh ali več izmed njih v imenu in za račun vseh, ne dajo prevzemne ponudbe za delnice ciljne družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., v skladu z Zakonom o prevzemih ali dokler tiste družbe iz te točke izreka odločbe, ki so imetnice glasovalnih pravic v ciljni družbi, ne odtujijo delnic ZVTG, tako da prevzemnega praga ne bodo več dosegale skupaj, ena ali pa več izmed njih.

38. skupščina je potekala 11. 6. 2013. Na njej je bilo skupno zastopanih 4.129.549 delnic in glasovalnih pravic ali 50,72 odstotka vseh delnic z glasovalno pravico. Delničarji Slovenska odškodninska družba, d.d., Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, HIT Hoteli, igralnice, turizem, d.d., Elektro-Slovenija, d.o.o., D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Nova KBM, d.d., Telekom Slovenije, d.d., skladno z zgoraj omenjeno odločbo ATVP na tej skupščini niso izvrševali glasovalnih pravic iz delnic Zavarovalnice Triglav, d.d. Izpodbojnih tožb ni bilo napovedanih.

Na skupščini:

 • so se delničarji seznanili z Letnima poročiloma Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav za poslovno leto 2012, z mnenjema revizijske družbe o obeh poročilih in z Letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2012;
 • so se delničarji seznanili s Poročilom Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi obeh Letnih poročil za leto 2012 in z mnenjem Nadzornega sveta k Letnemu poročilu Službe notranje revizije o notranjem revidiranju za leto 2012;
 • so pri odločanju o uporabi bilančnega dobička sprejeli sklep, da se bilančni dobiček, ki je na dan 31. 12. 2012 znašal 98.205.999,33 evra, uporabi na naslednji način:
  • 45.470.296,00 evra se uporabi za izplačilo dividend delničarjem, in sicer v višini 2,0 evra bruto na delnico,
  • uporabi preostalega bilančnega dobička v višini 52.735.703,33 evra se bo odločalo v naslednjih letih;
 • so s sprejetjem sklepa podelili razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2012;
 • za revizorja Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2013 imenovali revizijsko hišo ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o.;
 • z dnem 11. 6. 2013 odpoklicali člane Nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, Aleša Živkoviča, Roka Straška, Žiga Andoljška, mag. Jovana Lukovca, dr. Mihaela Permana in Blaža Šlemica, ter imenovali nove člane Nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, za mandatno obdobje štirih let, dr. Maria Gobba, dr. Dubravka Štimca, Rajka Stankovića, Mateja Runjaka, Gregorja Kastelica in Matijo Blažiča. Štiriletni mandat so nastopili dan po izvolitvi na skupščini družbe, 12. 6. 2013.

Vodenje in upravljanje odvisnih družb[1]

Upravljanje odvisnih družb Skupine Triglav in njegova temeljna načela je Zavarovalnica Triglav opredelila v Politiki upravljanja odvisnih družb in drugih notranjih aktih. Vzpostavila je sistem upravljanja Skupine, zasnovan na standardizaciji in poenotenju pravil ter postopkov poslovnih področjih v odvisnih družbah Skupine. Namen delovanja sistema so enotni minimalni standardi izvajanja zavarovalniške dejavnosti, poročanja in nadzora delovanja celotne Skupine.

Nosilci upravljanja odvisnih družb so poslovna področja, ki se delijo na poslovni in upravljavski del. Matična družba upravlja zavarovalniški del Skupine prek vseh poslovnih področij, nezavarovalniški del pa le prek podpornih področij oziroma poslovnih funkcij.

Poslovna področja so v letu 2013 nadaljevala prenos minimalnih standardov in dobrih praks v odvisne zavarovalne družbe Skupine. Cilji tega prenosa so izboljšanje delovanja posameznih, zlasti temeljnih poslovnih funkcij v celotni zavarovalniški Skupini, izkoristek nastalih sinergij in znanja matične družbe ter učinkovitejši nastop na lokalnih trgih.

Za učinkovitejši in preglednejši nadzor ter upravljanje dela in poslovanja odvisnih družb smo reorganizirali Področje za upravljanje odvisnih družb. Uredili smo posamezne akte, ki opredeljujejo korporativno upravljanje in sprejeli dodatne predpise o delovanju.

Zavarovalnica Triglav in njene odvisne zavarovalne družbe so pripravile strategije poslovanja za obdobje do leta 2017, ki so jih pred potrditvijo s strani Nadzornega sveta sprejeli nadzorni organi posameznih odvisnih družb.

Zavarovalnica Triglav je od ustanovitve holdinške družbe Triglav INT, d.d., konec leta 2010 pa do začetka februarja 2012 nanjo prenesla lastniške deleže v svojih odvisnih zavarovalnih družbah zunaj Slovenije. Holdinška družba Triglav INT je v 100-odstotni lasti Zavarovalnice Triglav. Ustanovljena je bila z namenom pritegnitve strateškega partnerja, s katerim bo Skupina Triglav okrepila položaj na obstoječih in novih trgih ter si zagotovila svež kapital za nadaljnjo rast. Uresničevanje te strateške usmeritve so predstavljali v letu 2012 in začetku leta 2013 podpisani dogovori z Mednarodno finančno korporacijo IFC (International Finance Corporation), članico Skupine Svetovne banke. Sodelovanje v prvotno zastavljeni obliki smo proti koncu leta 2013 sporazumno zaključili. Vzpostavljeni koncept delovanja družbe Triglav INT ne glede na prenehanje dogovora s korporacijo IFC ponuja eno od primernih možnosti za oblikovanje strateškega partnerstva. V Skupini Triglav bomo tudi v prihodnje sledili svoji strateški usmeritvi in v ospredje postavljali razvoj zavarovalne skupine kot centra zavarovalništva v tem delu Evrope.

Sestava organov vodenja in upravljanja na 31. 12. 2013

Odvisna družba

Vodstvo

Nadzorna funkcija

Slovenija

Pozavarovalnica Triglav Re, d.d.,

mag. Gregor Stražar – predsednik,

Nadzorni svet:

Ljubljana

Tomaž Rotar

Andrej Slapar – predsednik,

Tomaž Žust,

Sebastjan Debevc

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.,

mag. Meta Berk Skok – predsednica,

Nadzorni svet:

Koper

mag. Simon Vidmar

Tadej Čoroli – predsednik,

Primož Plantarič,

Tomaž Krevatin

Triglav Skladi, družba za upravljanje,

mag. Igor Kušar – predsednik,

Nadzorni svet:

d.o.o., Ljubljana

mag. Samo Javornik

Benjamin Jošar – predsednik,

Simona Kozjek,

mag. Meta Berk Skok

Triglav Naložbe, finančna družba, d.d.,

Stojan Nikolič,

Nadzorni svet:

Ljubljana

Kristina Rovšek

Rok Pivk – predsednik,

Aleš Vahčič,

Polona Petrle

Triglav Svetovanje, zavarovalno zastopanje, d.o.o., Domžale

Edvard Kranjčič – direktor,

Tadej Čoroli – prokurist

Triglav INT, holdinška družba, d.d.,

mag. Tedo Djekanović – izvršni direktor

Upravni odbor:

Andrej Slapar – predsednik,

Stanislav Vrtunski,

Benjamin Jošar,

Marica Makoter

AS Triglav-servis in trgovina, d.o.o.,

Edvard Zabukovnik – direktor,

Nadzorni svet:

Ljubljana**

Boris Kuhelj – direktor

Stanislav Vrtunski – predsednik,

Blaž Jakič,

Iztok Šekoranja

Triglav nepremičnine, upravljanje,

Mitja Selan – predsednik Uprave

Nadzorni svet:

svetovanje in trgovanje z lastnimi

Blaž Jakič – predsednik,

nepremičninami, d.o.o., Ljubljana

Miha Grilec,

Rok Pivk

Slovenijales, d.d., Ljubljana

Blaž Jakič – generalni direktor

Nadzorni svet:

Aleksandra Vukovič Kačar – predsednica,

Mitja Kepec,

Janka Planinc

Gradis IPGI, d.d., Ljubljana*

Aleš Vahčič – direktor,

Nadzorni svet:

Robert Špehar – prokurist,

Rok Pivk – predsednik,

Mitja Selan – prokurist

Ksenja Zajc,

Krešo Šavrič

Hotel Grad Podvin, d.d., Radovljica

Jaka Binter – direktor,

Nadzorni svet:

Aleš Vahčič – prokurist

Mitja Kepec – predsednik,

Ana Stradar Iglič,

Mateja Živec

Hrvaška

Triglav Osiguranje, d.d., Zagreb

Marin Matijaca – predsednik,

Nadzorni svet:

Josip Kereta,

Stanislav Vrtunski – predsednik,

Bernhard Melischnig,

Tomaž Žust,

Jože Obersnel – prokurist

Gorazd Jenko,

Dragomir Ljubojević,

Željko Duralija

Češka

Triglav Pojišt'ovna, a.s., Brno

Petr Bany – generalni direktor,

Nadzorni svet:

Petr Mikulenka,

Tedo Djekanović – predsednik,

mag. Miha Vittori

Blaž Jakič,

Šarka Vodičkova

Črna gora

Lovćen Osiguranje, a.d., Podgorica

dr. Radenko Purić – izvršni direktor

Odbor direktorjev:

Benjamin Jošar – predsednik,

Tadej Čoroli,

mag. Uroš Ivanc

Bosna in Hercegovina

Triglav Osiguranje, d.d., Sarajevo

Edib Galijatović – predsednik Uprave,

Nadzorni odbor:

Edin Muftić

Andrej Slapar – predsednik,

Benjamin Jošar,

Bakir Pilav

Triglav Osiguranje, a.d., Banja Luka

Matej Žlajpah – direktor

Upravni odbor:

mag. Andrej Knap – predsednik,

Blaž Jakič,

Dejan Jasnič

Srbija

Triglav Osiguranje, a.d.o., Beograd

Dragan Markovič – izvršni direktor,

Nadzorni odbor:

mag. Vladimir Mišo Čeplak – prokurist,

mag. Tedo Djekanović – predsednik,

Matjaž Božič – prokurist

Tadej Čoroli,

Radenko Purić

Makedonija

Triglav Osiguruvanje, a.d., Skopje

Gjorgje Vojnović – generalni direktor in

Odbor direktorjev:

izvršni član odbora direktorjev

mag. Uroš Ivanc – predsednik,

Maja Gazvoda,

Blaž Kmetec,

mag. Andrej Knap,

Marica Makoter

* Gradis IPGI se je 10. 1. 2014 preimenoval v Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d.
** AS Triglav – servis in trgovina, d.o.o., se je 10. 3. 2014 preimenoval v Triglav Avtoservis, družba za storitve in trgovino, d.o.o., oziroma skrajšano Triglav Avtoservis, d.o.o.[1] GRI G4-13, G4-34

Spletna stran uporablja piškotke, saj vam želimo zagotoviti dobro uporabniško izkušnjo. Več o njih si lahko preberete na tej povezavi. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?