Načrti Skupine Triglav za leto 2014

Poslovni načrt Skupine Triglav za leto 2014 je izdelan na osnovi strateških izhodišč in ciljev Skupine Triglav za obdobje od leta 2013 do 2017. Ob tem smo upoštevali tržne potenciale in konkurenčne razmere na zavarovalnih trgih Skupine in napovedi aktualnih makroekonomskih gibanj v teh državah za leto 2014.

Izhodišče načrta sta osredotočenost na osnovno zavarovalniško dejavnost ter doseganje čim višje dobičkonosnosti in varnosti poslovanja. Na zavarovalništvo, našo osnovno dejavnost, bo vplivala gospodarska in finančna kriza, ki bo zmanjšala povpraševanje po zavarovalnih produktih ter izpostavila tveganja neplačila premij in tveganja, povezana s selekcijo v zavarovanje prevzetih rizikov.

Krizne razmere se bodo med drugim odražale v manjši gospodarski aktivnosti, manjšem izvozu in uvozu, novih stečajih podjetij, zmanjšani kupni moči prebivalstva, večji brezposelnosti ter nižjem obsegu kreditiranja bank.

Pomembnejši načrtovani podatki o poslovanju Skupine Triglav za leto 2014

Načrt 2014

Obračunana kosmata zavarovalna in sozavarovalna premija

902,1 milijona evrov

Obračunani kosmati zneski škod

668,5 milijona evrov

Poslovni izid pred obdavčitvijo

75,9 milijona evrov

Čisti poslovni izid

65,6 milijona evrov

Kapital na zadnji dan leta

606,1 milijona evrov

Kombinirani količnik premoženjskih zavarovanj

96,3 odstotka

Poslovni izid. Načrtujemo, da bo čisti poslovni izid Skupine Triglav znašal 65,6 milijona evrov, načrtovani poslovni izid pred obdavčitvijo pa 75,9 milijona evrov. Glede na slabo gospodarsko stanje trgov, na katerih posluje Skupina Triglav, je načrtovani rezultat visoko in ambiciozno zastavljen. Kombinirani količnik (razmerje med vsemi zavarovalnimi odhodki premoženjskih zavarovanj in čistimi prihodki od zavarovalnih premij) bo znašal 96,3 odstotka.

Temeljni cilj odvisnih zavarovalnih družb Skupine Triglav v letu 2014 je stalno izboljševanje poslovnega izida družb iz osnovne dejavnosti ter kombiniranega količnika. Načrtujemo, da bodo do konca strateškega obdobja kombinirani količniki vseh hčerinskih zavarovalnic nižji od 100 odstotkov.

Premijska gibanja. Prodajne aktivnosti bodo v letu 2014 še izraziteje usmerjene k strankam ter v razvoj in povečevanje učinkovitosti notranje in zunanje prodajne mreže. Pri tržnem nastopanju bodo v ospredju kakovost, enostavnost in transparentnost ter visok standard vseh naših storitev, dopolnjeni z agresivno tržno strategijo. Kljub zaostrenim gospodarskim razmeram načrtujemo v Skupini Triglav 902,1 milijona evrov konsolidirane obračunane kosmate zavarovalne premije, kar je približno enako kot v letu 2013. Matična družba, Zavarovalnica Triglav, načrtuje nižjo premijo kot v letu 2013. Razlogi za pričakovanje nižjega rezultata so visoke stopnje doživetij življenjskih zavarovanj, ki so posledica staranja portfelja, in odkupov zavarovanj, ukrepi za zadržanje dobrih in zvestih strank z bonitetnimi programi, cenovno prilagajanje konkurenci in ukrepi za izboljšanje zavarovalno-tehničnega rezultata posameznih zavarovalnih vrst premoženjskih zavarovanj.

Škodno dogajanje. Tudi v letu 2014 načrtujemo nekoliko povečano škodno dogajanje, čemur bomo sproti prilagajali program pozavarovalne zaščite. Pričakovanja izhajajo iz povečanega škodnega dogajanja v preteklih letih in vse pogostejših množičnih katastrofalnih škod (poplave, toče, viharji itd.). Po načrtih bomo v Skupini Triglav obračunali za 668,5 milijona evrov konsolidiranih kosmatih zneskov škod. Zaradi povečanega škodnega dogajanja, dražje pozavarovalne zaščite in manjšega obsega premije načrtujemo poslabšanje škodnega količnika na 67,5 odstotka. Proces reševanja škod bomo skladno s sprejetimi strateškimi cilji stalno tehnološko, procesno in organizacijsko izboljševali. Korektno, kakovostno in hitro reševanje škod bomo zagotavljali tudi z večjo odzivnostjo pri reševanju škod, ki bo temeljila na krepitvi strokovnosti zaposlenih in pogodbenih partnerjev.

Obvladovanje stroškov. Kosmati obratovalni stroški bodo po naših predvidevanjih ostali približno na ravni leta 2013. Pri tem bomo zasledovali cilj, da delež obratovalnih stroškov v obračunani kosmati zavarovalni premiji prav tako ohranimo blizu ravni predhodnega leta. Zaradi visokih investicij v informacijsko tehnologijo načrtujemo visoko rast amortizacije. Ukrepi za zniževanje stroškov bodo usmerjeni predvsem v stroške, ki niso neposredno povezani s pridobivanjem zavarovanj.

Investicije. Izvajali bomo restriktivno politiko investicij v nepremičnine, opremo in neopredmetena osnovna sredstva. Usmerjena bo predvsem v strateške projekte na področju informatike in splošnih zadev ter v najnujnejša investicijska vzdrževanja.

Finančne naložbe. Naložbene usmeritve so prednostno naravnane v zagotavljanje ustrezne varnosti in likvidnost naložb, čemur sledi kriterij donosnosti. Zaradi gospodarsko in ekonomsko negotovih razmer ocenjujemo, da bo največje tveganje še naprej predstavljal negotov razplet dolžniške krize in njegov vpliv na našo izpostavljenost finančnim tveganjem. Visoka ostajata tudi kreditno tveganje (tveganje nesposobnosti plačila nasprotne stranke) državnih vrednostnih papirjev in tveganje spremembe kreditnih pribitkov.

Upravljanje tveganj. Osrednji cilj pri upravljanju s tveganji je vzpostaviti model ekonomskega kapitala za upravljanje sredstev in obveznosti Zavarovalnice Triglav. Ciljni model bo zagotavljal, da bodo izpostavljenost tveganjem v okvirih opredeljenega apetita, dobičkonosnost v okviru strateških ciljev, zavarovalnica pa bo imela v vsakem trenutku zadosten kapital za zagotavljanje skladnosti z zahtevami bonitetnih agencij ter regulatornih zahtev Solventnosti I in Solventnosti II.

Spletna stran uporablja piškotke, saj vam želimo zagotoviti dobro uporabniško izkušnjo. Več o njih si lahko preberete na tej povezavi. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?