Uresničevanje ciljev Skupine Triglav v letu 2013 [1]

Skupina Triglav je nadaljevala uresničevanje svoje strategije, ki temelji na osredotočanju na osnovno zavarovalniško dejavnost in dobičkonosnost ter varnost poslovanja. V težkih gospodarskih in tržnih razmerah je dosegla 69,9 milijona evrov čistega dobička in presegla načrtovani čisti poslovni izid za leto 2013 kar za 27 odstotkov. Uspešno je zadržala visoko raven finančne stabilnosti, kar je dosegla tudi s preudarnim upravljanjem poslovnih in finančnih tveganj. To sta potrdili tudi bonitetni agenciji Standard & Poor's in A.M. Best, ki sta Zavarovalnici Triglav in Pozavarovalnici Triglav Re podelili bonitetno oceno »A–«. Bonitetni oceni s stabilno srednjeročno napovedjo odražata trdno, tveganjem prilagojeno kapitaliziranost, dobre poslovne rezultate in prevladujoč konkurenčni položaj Skupine Triglav na slovenskem trgu. (podrobneje o tem poročamo v poglavju 5.8 Bonitetna ocena Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d.)

Nadaljujejo se gibanja, povezana z gospodarsko krizo, in se še naprej odražajo v manjšem obsegu zbranih zavarovalnih premij. V letu 2013 je bil obseg zbranih premij Skupine Triglav za 4 odstotke nižji kot leto prej in za 4 odstotke pod načrtovanim. Vse šibkejša kupna moč prebivalstva je učinkovala na nižjo zavarovanost. Oba trenda so spremljali krepitev brezposelnosti, upadanje gospodarske dejavnosti in povpraševanja po nekaterih produktih ter izjemno ostra konkurenca. Na nižjo premijo so vplivali tudi prilagajanje trženjske in prodajne politike za zadržanje in negovanje portfelja ter ukrepi za izboljšanje zavarovalno-tehničnega rezultata posameznih vrst premoženjskih zavarovanj. Z intenzivnim upravljanjem portfelja premoženjskih zavarovanj smo dosegli ugoden kombinirani količnik. Kazalnik, ki meri uspešnost zavarovalnice v osnovni zavarovalni dejavnosti, je presegel ciljno vrednost in znašal 91,0 odstotkov, kar je za 3,7 odstotne točke bolje od načrtovanega. Dobičkonosnost kapitala Skupine Triglav je bila 12,0-odstotna, matična družba pa je dosegla 9,6-odstotno.

Obračunani kosmati zneski škod so bili za 3 odstotke nižji od načrtovanih in za 2 odstotka višji kot leto prej. Na poslovni rezultat so vplivale tudi posamične množične škode. Največ škode je povzročilo januarsko neurje s snegom in ledom na območju celotne Slovenije. Poplave, ki so konec maja in v začetku junija prizadele srednjo in vzhodno Evropo, so vplivale na poslovne rezultate Triglava Pojišt'ovne in Pozavarovalnice Triglav Re. (podrobneje v točki 7.2 Vpliv okolja na poslovanje Skupine Triglav)

Različne finančne naložbe predstavljajo večji del sredstev zavarovalnice, zato poslovni rezultat pomembno oblikujejo razmere na kapitalskih trgih. Globalna finančna kriza je spodbujala padce na trgih. Vrednosti nekaterih naložb v našem portfelju so tako upadle kljub konzervativni naložbeni politiki Skupine Triglav, njihovo znižanje pa se je odrazilo predvsem v nižjem čistem poslovnem izidu. Finančna sredstva smo trajno oslabili za 28,1 milijona evrov. Nemoteno smo izpolnjevali likvidnostne zahteve. Pri upravljanju naložbenih portfeljev smo sledili načelom varnosti, likvidnosti in donosnosti. Donosi od finančnih naložb so bili za 3 odstotke nižji kot leto prej, predvsem zaradi nižjega donosa kritnega sklada naložbenih življenjskih zavarovanj.

Gibanje vrednosti delnice Zavarovalnice Triglav (ZVTG), ki kotira na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev, sta zaznamovala rast tečaja in povečana likvidnost. Vrednost delnice se je od konca leta 2012 povečala za 15 odstotkov in je ob koncu leta 2013 znašala 19 evrov. Delnica ZVTG je bila druga najprometnejša delnica Ljubljanske borze, z njo je bilo ustvarjenih 16 odstotkov celotnega delniškega prometa. Povprečen dnevni promet je več kot dvakrat presegel povprečje leta 2012. Za leto 2013 je bilo značilno tudi povečanje deleža mednarodnih vlagateljev za skoraj 7 odstotnih točk, na 16,6 odstotka. Podrobneje o delnici poročamo v poglavju 5. Delničarski kapital in delničarji Zavarovalnice Triglav, d.d.

Celotna vrednost kapitala Skupine Triglav je ob koncu leta dosegla 590,5 milijona evrov in je bila v primerjavi z letom prej večja za 3 odstotke. Delež kapitala v bilančni vsoti se je v primerjavi s stanjem na 31. Decembra 2012 povečal za 0,8 odstotne točke in dosegel 19,2 odstotka. (več v poglavju 9.1. Kapital in obveznosti).
[1] GRI G4-9

Spletna stran uporablja piškotke, saj vam želimo zagotoviti dobro uporabniško izkušnjo. Več o njih si lahko preberete na tej povezavi. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?