Kazalo po smernicah poročanja skladno z GRI G4 - osnovna opcija (Core)

SPLOŠNA STANDARDNA RAZKRITJA

Kazalnik

Razkritje

Poglavje/stran

Strategija in analiza

G4-1

Izjava najvišjega nosilca odločanja v organizaciji o pomenu trajnostnega razvoja za organizacijo in strategiji obravnavanja trajnostnega razvoja organizacije.

2./str. 11

Profil organizacije

G4-3

Ime organizacije.

1.2/str. 4

G4-4

Primarne blagovne znamke, izdelki in storitve.

1.5/str. 6

G4-5

Sedež organizacije.

1.2/str. 4

G4-6

Število držav, v katerih organizacija deluje, in imena držav, kjer bodisi potekajo pomembne dejavnosti, ali so posebej pomembne v zvezi s trajnostnimi vsebinami, obravnavanimi v poročilu.

1.5/str. 6

7.3/str. 52

7.4/str. 53

G4-7

Lastništvo in pravna oblika.

5.4/str. 41

G4-8

Trgi (geografska in sektorska razdelitev ter razdelitev po tipih odjemalcev).

1.5/str. 6

7.3/str. 52

7.4/str. 53

G4-9

Velikost organizacije (število zaposlenih, število dejavnosti, prihodki od prodaje, obveznosti/kapital, število produktov ali storitev).

1.1/str. 4

1.2/str. 4

3.3/str. 28

G4-10

Zaposleni po vrsti zaposlitve, vrsti pogodbe, regiji in spolu.

12.4.1/str. 91

G4-11

Delež vseh zaposlenih po kolektivni pogodbi.

12.4.1/str. 91

G4-12

Opis oskrbne verige organizacije.

12.8/str. 96

G4-13

Pomembnejše spremembe v obdobju poročanja v zvezi z velikostjo organizacije, strukturo, lastništvom in oskrbno verigo.

1.5.3.1/str. 8

4.4/str. 35

5.4/str. 41

6.2.1/str. 46

6.2.4/str. 49

12.10/str. 101

G4-14

Pojasnilo, če in kako organizacija uporablja previdnostno načelo.

11.1.1/str. 76

G4-15

Zunanje listine, načela in druge ekonomske, okoljske in družbene pobude, katerih podpisnica in podpornica je organizacija.

4.2 /str. 30

6.2.3 /str. 49

12.1/str. 86

G4-16

Članstvo v organizacijah.

12.1/str. 87

Opredelitev bistvenih vidikov in mej

G4-17

Seznam subjektov, vključenih v konsolidirane računovodske izkaze.

Pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom /

str. 122–123

G4-18

Pojasniti proces definiranja vsebine poročila in zamejitev vidikov.

12.1/str. 87

G4-19

Seznam vseh bistvenih vidikov, prepoznanih v procesu določanja vsebine poročila.

12.1/str. 84

G4-20

Zamejitve bistvenih vidikov znotraj organizacije.

12.1/str. 84

G4-21

Zamejitve bistvenih vidikov zunaj organizacije.

12.2/str. 87

G4-22

Učinki sprememb podatkov iz predhodnih poročil in razlogi za te spremembe.

12.1/str. 87

G4-23

Pomembnejše spremembe v primerjavi s predhodnimi obdobji poročanja v zvezi z zamejitvijo obsega in vidikov.

12.1/str. 87

Vključevanje deležnikov

G4-24

Seznam skupin deležnikov, s katerimi organizacija sodeluje.

12.2/str. 87

G4-25

Izhodišča za prepoznavanje in izbor deležnikov s katerimi organizacija sodeluje oz. jih vključuje.

12.2/str. 87

G4-26

Pristopi pri vključevanju deležnikov, vključno s pogostostjo sodelovanja po skupinah deležnikov.

12.2/str. 87

G4-27

Ključne teme in vprašanja, izpostavljena v procesu sodelovanja z deležniki in kako se je organizacija nanje odzivala, vključno prek svojega poročanja.

12.2/str. 87

Podatki o poročilu

G4-28

Obdobje poročanja.

12.1/str. 87

G4-29

Datum zadnjega predhodnega poročila.

12.1/str. 87

G4-30

Obdobje poročanja

12.1/str. 87

G4-31

Kontaktni podatki za vprašanja v zvezi s poročilom.

1.2/str. 4

12.1/str. 84

Upravljanje

G4-34

Upravljavska struktura organizacije, vključno s komisijami najvišjega organa upravljanja.

4.3/str. 30

4.4/str. 35

Etika in integriteta

G4-56

Opis vrednot, načel, standardov in načel ravnanja, kot so kodeksi ravnanja in etični kodeksi.

12.3/str. 88


SPECIFIČNA STANDARDNA RAZKRITJA

Bistveni vidiki

Upravljavski pristopi (DMA) in kazalniki

Poglavje/Stran

Razlogi za opustitev vsebin

Ekonomski vplivi

DMA

12.9.1/str. 97

12.9.2/str. 98

12.10/str. 101

Ekonomska uspešnost

G4-EC1

Neposredna ustvarjena in distribuirana ekonomska vrednost (prihodki, operativni stroški, plače in bonitete zaposlenih, plačila lastnikom kapitala, plačila državi (davki), donacije in druga vlaganja v skupnost (donacije, vlaganja v infrastrukturo).

1.3/str. 5

12.9.2/str. 98

G4-EC2

Finančni vplivi in druga tveganja ter priložnosti za dejavnosti organizacije, povezane s klimatskimi spremembami.

6.1.1/str. 45

7.3/str. 52

11.5.1/str. 80

G4-EC3

Obveznosti iz pokojninskega načrta.

12.6/str. 95

Posredni ekonomski vplivi

G4-EC7

Razvoj in vpliv pomembnejših infrastrukturnih vlaganj in storitev, ki jih organizacija podpira.

12.9.1/str. 97

12.9.2/str. 98

Nabavna praksa

G4-EC9

Delež sredstev za nabavo, uporabljenih za lokalne dobavitelje na pomembnejših proizvodnih lokacijah.

12.8/str. 96

O deležu ne poročamo, saj zajem podatkov za enkrat to še ne omogoča.

Okolje

DMA

12.10/str. 101

Energija

G4-EN3

Poraba energije v organizaciji.

12.10/str. 102

G4-EN6

Zmanjševanje porabe energije.

12.1/str. 85

12.10/str. 101

Voda

G4-EN8

Poraba vode po virih.

12.10/str. 102

Emisije v zrak

G4-EN15, G4-EN17

Neposredne in posredne emisije toplogrednih plinov.

12.10/str. 101

G4-EN16

Posredne emisije toplogrednih plinov zaradi energije.

12.10/str. 101

Odpadne vode in odpadki

G4-EN23

Skupna teža odpadkov po vrstah in načinu odstranjevanja

12.10/str. 103

Transport

G4-EN30

Pomembnejši okoljski vplivi pri transportu izdelkov in drugih dobrin in materialov za dejavnost organizacije in prevoz zaposlenih.

12.10/str. 102

Okoljska preveritev dobaviteljev

G4-EN32

Delež novih dobaviteljev, pri katerih je bil opravljen pregled po okoljskih merilih.

12.8/str. 96

O deležu ne poročamo, preverjanje vseh dobaviteljev pa poteka v procesu pridobivanja ponudb.

Družbeni vidiki

Delovne prakse in dostojno delo

DMA

12.4.1/str. 91

12.5/str. 94

Zaposlovanje

G4-LA1

Število in stopnja novo zaposlenih in fluktuacija zaposlenih

12.4/str. 90

G4-LA2

Ugodnosti za zaposlene za polni delovni čas, ki niso na voljo zaposlenim za določen ali skrajšan delovni čas glede na glavne dejavnosti.

12.4.1/str. 91

G4-LA3

Vrnitev na delo in stopnja zadržanja zaposlenih po koriščenju starševskega dopusta, po spolu.

12.6/str. 95

Odnosi med zaposlenimi in vodstvom

G4-LA4

Najkrajši rok, v katerem mora vodstvo predhodno obvestiti zaposlene ali njihove predstavnike o uvedbi pomembnejših sprememb, ki jih zadevajo (pozitivnih ali negativnih). Navesti, ali so ti roki določeni v kolektivnih pogodbah.

12.4/str. 89

12.6/str. 95

Varnost in zdravje pri delu

G4-LA6

Stopnja poškodb pri delu.

12.4/str. 89

12.5/str. 94

G4-LA8

Vsebine o zdravju in varstvu pri delu v formalnih sporazumih s sindikati (kolektivna pogodba).

12.5/str. 94

Usposabljanje in izobraževanje

G4-LA9

Povprečno število ur izobraževanja na leto na zaposlenega po spolu in kategoriji zaposlenih

12.4.2.1/str. 92

Zajem podatkov še ne vključuje

razvrstitve po spolu in po kategorijah

zaposlenih.

Različnost in enake možnosti

G4-LA12

Struktura organov upravljanja in struktura zaposlenih po kategorijah zaposlenih (po spolu, starosti – pod 30 let, 30 – 50 let, nad 50 let, pripadniki manjšin, drugi relevantni kazalniki različnosti).

12.4.1/str. 91

Enakovredno plačilo za ženske in moške

G4-LA13

Stopnja osnovne plače žensk v primerjavi z moškimi po kategorijah zaposlenih, po pomembnejših lokacijah in dejavnostih.

12.4.1/str. 91

Preveritev dobaviteljev za delovne prakse

G4-LA14

Delež novih dobaviteljev, pri katerih je bil opravljen pregled po merilih delovnih praks.

12.8/str. 96

O deležu ne poročamo, preverjanje vseh dobaviteljev pa poteka v procesu pridobivanja ponudb.

Pritožbeni mehanizmi v zvezi z delom

G4-LA16

Število zaznanih, prejetih in rešenih pritožb v zvezi z delovnimi praksami v poročanem obdobju.

12.4.1/str. 92

Človekove pravice

DMA

12.4.1/str. 92

Investicije

G4-HR2

Število ur izobraževanja zaposlenih o politiki človekovih pravic in postopkih v zvezi z njihovimi vidiki, pomembnimi za dejavnost podjetja ter delež zaposlenih, vključenih v takšno izobraževanje.

12.3/str. 88

12.4.2.1/str. 92

Nediskriminacija

G4-HR3

Število primerov diskriminacije in ukrepi za njeno odpravo.

12.4.1/str. 92

Mehanizmi obravnavanja pritožb v zvezi s človekovimi pravicami

G4-HR12

Število zaznanih, prejetih in rešenih pritožb s področja človekovih pravic v poročanem obdobju.

12.3/str. 92

Družba

DMA

4.6/str. 37

11.6.1/str. 81

12.3/str. 88

12.8/str. 96

Lokalne skupnosti

G4-FS13

Dostopne točke v nizko poseljenih in ekonomsko prikrajšanih območjih, po vrstah.

6.1/str. 44

6.1.1/str. 44

6.2.1/str. 46

Številčnih podatkov o dostopnih točkah ne vodimo na ta način.

G4-FS14

Pobude za izboljšanje dostopnosti finančnih storitev za prikrajšane osebe.

6.1/str. 44

6.2.1/str. 47

12.1/str. 85

12.7.1/str. 96

Protikorupcijsko ravnanje

G4-SO3

Število in delež aktivnosti, pri katerih so bila preverjena tveganja, povezana s korupcijo, in pri katerih so bila tovrstna tveganja ugotovljena.

11.6.1/str. 82

12.3/str. 89

G4-SO4

Komuniciranje in izobraževanje o protikorupcijskih politikah in praksah.

6.2.3/str. 48

12.3/str. 88

G4-SO5

Potrjeni primeri korupcije in sprejeti ukrepi.

11.6.1/str. 82

12.3/str. 89

Javne politike

G4-SO6

Celotna vrednost neposrednih in posrednih prispevkov (finančnih in v naravi) organizacije v politične namene.

12.3/str. 89

Varstvo konkurence

G4-SO7

Številom pravnih postopkov s področja varstva konkurence, preprečevanja monopolov in monopolnih praks ter izidi zaključenih postopkom v letu poročanja.

12.8/str. 96

Skladnost

G4-SO8

Vrednost denarnih kazni in število nedenarnih sankcij zaradi neskladnosti z zakonodajo in regulativo.

12.3/str. 88

Odgovornost za produkte

DMA

6.1/str. 44

11.5.1/str. 80

12.3/str. 88

12.7.1/str. 95

Označevanje izdelkov in storitev

G4-PR3

Vrste predpisanih informacij o izdelkih in storitvah

6.1/str. 44

G4-PR5

Rezultati meritev zadovoljstva uporabnikov.

12.7.1/str. 95

Portfelj izdelkov

G4-FS7

Vrednost produktov in storitev, tako oblikovanih, da prinašajo posebno družbeno korist.

6.2.2/str. 47

12.10/str. 101

Sistem spremljanja teh podatkov še ne omogoča natančnega izračuna.

G4-FS8

Vrednost produktov in storitev, tako oblikovanih, da prinašajo posebno okoljsko korist.

12.10/str. 101

Sistem spremljanja teh podatkov še ne omogoča natančnega izračuna.

Marketinško komuniciranje

G4-PR7

Število primerov neskladnosti z zakonodajo in s prostovoljnimi kodeksi, ki se nanašajo na vplive na marketinško komuniciranje.

6.2.3/str. 49

Zasebnost uporabnikov

G4-PR8

Število utemeljenih pritožb v zvezi s kršitvami zasebnosti strank in na področju osebnih podatkov.

12.3/str. 88

Skladnost

G4-PR9

Vrednost denarnih kazni denarnih kazni zaradi neskladnosti z zakonodajo in regulativo v zvezi z zagotavljanjem in uporabo produktov in storitev.

6.2/str. 46

Vsebina kazalnikov je v celoti dostopna v Letnem poročilu Skupine Triglav za leto 2013.

Spletna stran uporablja piškotke, saj vam želimo zagotoviti dobro uporabniško izkušnjo. Več o njih si lahko preberete na tej povezavi. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?