Skrb za trajnostno poslovanje in družbena odgovornost

V procesu prenove razvojne strategije smo obravnavali dolgoročne razsežnosti našega razvoja in v njeno izoblikovanje vključevali družbene, ekonomske in okoljske vplive naše dejavnosti. Družbeno odgovornost, vrednoto Zavarovalnice Triglav in Skupine Triglav, razumemo celostno kot osnovo našega trajnostnega razvoja.

Skozi proučevanje vplivov naših dejavnosti smo prepoznali ključne trajnostne vidike, o katerih poročamo v predhodnih poglavjih in v pričujočem.

Bistveni vidiki trajnostnega razvoja Zavarovalnice Triglav in Skupine Triglav: [1]

Ekonomski vplivi

Ekonomska uspešnost

Posredni ekonomski vplivi

Okolje

Energija

Odpadne vode in odpadki

Transport

Družbeni vidiki

Delovne prakse in dostojno delo

Človekove pravice

Družba

Odgovornost za produkte

Zaposlovanje

Investicije

Lokalne skupnosti

Označevanje izdelkov in storitev

Varnost in zdravje pri delu

Nediskriminacija

Protikorupcijsko ravnanje

Marketinško komuniciranje

Usposabljanje in izobraževanje

Mehanizmi obravnavanja

pritožb v zvezi s človekovimi

pravicami

Varstvo konkurence

Zasebnost uporabnikov

Pritožbeni mehanizmi v zvezi z

delom

Skladnost

Skladnost

Informacije o trajnostnem razvoju: [2]

Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
Luka Pušnik, Direktor službe za marketing
Telefon: ++386 (1) 47 47 109
Elektronski naslov: lukapusnik@triglav.si


[1] GRI G4-19, G4-20

[2] GRI G4-31

Ključne usmeritve Strategije družbene odgovornosti in cilji v letu 2013

Cilji in rezultati izvedenih ciljev v letu 2013

Cilji 2013

Status

Rezultat 2013

Ohranitev stabilne bonitetne ocene.

Dosežen.

Zavarovalnica Triglav je ohranila stabilno bonitetno oceno »A-«.

Priprava in implementacija kodeksa poslovanja za Skupino Triglav.

Podpiranje aktivnosti in ciljev skupine Ethos.

Vzpostaviti vsaj 100 dodatnih ključnih indikatorjev prevar.

- Delno dosežen.

Dosežen.

Delno dosežen.

Izvedene so bile delavnice z zaposlenimi v Skupini Triglav. Pripravljen je osnutek kodeksa poslovanja za Skupino. Kodeks bo izdan v prvi polovici 2014, ob tem bodo izvedene delavnice za zaposlene.

Strokovne službe Zavarovalnice Triglav so aktivno sodelovale na tem področju.

Vzpostavljenih je več kot 90 novih ključnih indikatorjev/kazalnikov prevar. Skupno jih je v uporabi 130.

Izobraževanje in promocija zdravja v okviru projekta Triglav.smo kot prispevek k zdravim pogojem dela.

Članstvo vsaj 10 odstotkov zaposlenih v Športnem društvu Triglav kot vzpodbuda za zdravo preživljanje prostega časa zaposlenih.

Vzpostavitev intraneta v Zavarovalnici Triglav

Dosežen.

Dosežen.

Ni dosežen.

Na vseh območnih enotah Zavarovalnice Triglav so bile izvedene preventivne meritve holesterola, krvnega tlaka in telesne teže (udeleženih 760 zaposlenih) ter delavnice za dihalne vaje za obvladovanje stresa na delovnem mestu. Na 12 območnih enotah je bila uspešno izvedena delavnica nordijske hoje.

V Športnem Društvu Triglav je 538 članov ali skoraj 23 odstotkov zaposlenih.

Projekt je zaradi začasno zaustavljen zaradi drugih prioritetnih aktivnosti.

Izvajanje ukrepov za ničelno stopnjo tolerance do diskriminacije, nadlegovanja oziroma šikaniranja na delovnem mestu.

- Dosežen.

Zaupnica za varovanje dostojanstva na delovnem mestu je na voljo zaposlenim za hitro in aktivno reševanje morebitnih situacij ali občutkov netolerance, diskriminacije ali šikaniranja.

Izvedba vsaj enega izobraževalnega dogodka za splošno javnost na temo izobraževanja o zavarovalništvu.

Izboljšave dostopnosti za vsaj 5 odstotkov prodajnih mest.

Uporaba merila družbeno odgovornega ravnanja v procesu izbora dobaviteljev.

- Delno dosežen.

-

Dosežen.

-

Dosežen.

Pripravljene smernice in razpis za izbor partnerja za izvedbo projekta.

Izvedli smo analizo in izboljšave prodajnih mest in spletnega mesta z vidika dostopnosti storitev za gibalno ovirane, naglušne in slabovidne. O tem poročamo v poglavju 6.[3]

Vprašalnik o družbeno odgovornem ravnanju se uporablja v procesu izbora dobaviteljev.

Vključitev kulture vedenja v prometu v komunikacijske aktivnosti.

Izvedba vsaj 10 preventivnih akcij za najmlajše z maskoto Kuža pazi v projektu Otroci Triglava – varni na cesti.

Vsaj 10 odstotkov zaposlenih vključenih v prostovoljno delo in aktivnosti.

Omogočiti ogled poletov v Planici vsaj 3.000 otrokom.

Izvedba Triglav teka z najmanj 1.000 aktivnimi udeleženci.

Sodelovanje pri prenovi vsaj treh otroških igrišč v projektu Otroci Triglava – brezskrbni v igri, povezani z naravo

- Dosežen.

-

Dosežen.

Dosežen.

Dosežen.

Dosežen.

Dosežen.

V partnerstvu z Zavodom »Še vedno vozim, vendar ne hodim« osveščamo dijake osnovnih šol o pomenu ravnanja v prometu. Za izobraževanje otrok o kulturi v prometu skrbi Triglavova maskota Kuža Pazi v sklopu projekta Otroci Triglava – varni na cesti.

Kuža Pazi je na začetku septembra obiskal 55 osnovnih šol po Sloveniji.

1.038 ali prek 43 % zaposlenih Zavarovalnice Triglav se je udeležilo srečanja zaposlenih Skupine Triglav – Naš dan, prispevalo za topel obrok otrok iz socialno ogroženih družin OŠ Koper. S prostovoljnim delom so obnavljali in postavljali otroška igrišča (projekt Otroci Triglava-brezskrbni v igri, povezani z naravo in Vračamo družbi. Z božičnim prostovoljstvom so zbrali hrano in kozmetične pripomočke za otroke 150 družin.

Omogočili smo ogled poletov v Planici več kot 3.300 otrokom.

2. Triglav teka na Brdu pri Kranju se je udeležilo več kot 1.000 aktivnih udeležencev.

Prenovili smo 2 igrišči (vrtec Mežica in OŠ Stražišče) in na novo postavili 4 otroška igrišča (Golo, Škrilje, Visoko, Zapotok).

Namestitev ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov na vseh poslovnih mestih, kjer je možen odvoz ločenih frakcij.

Opremiti vsaj 20 novih planinskih postojank z razgradljivimi vrečkami.

Zmanjšanje porabe energentov na Območni enoti Ljubljana za vsaj 5 odstotkov.

Priprava in začetek implementacije vsaj 5 ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Implementacija vsaj enega ekološkega zavarovalnega produkta

Dosežen.

Dosežen.

Ni dosežen.

Dosežen.

Ni dosežen.

Ekološki otoki so nameščeni na vseh sedežih območnih enot in predstavništvih, kjer komunalna podjetja omogočajo ločen odvoz odpadkov.

Z razgradljivimi vrečkami smo opremili 20 novih planinskih postojank. Na voljo so v skoraj 60 gorskih domovih in planinskih postojankah v Sloveniji.

Konvektorje za ogrevanje in hlajenje smo zamenjali junija le na eni poslovni stavbi (OE Ljubljana). Poraba električne energije je nižja za 3 odstotke.[4]

Vsi zaposleni na Zavarovalnici Triglav imajo svojo skodelico za kavo, v kavnem avtomatu je na voljo tipka »brez lončka«. Tri območne enote so dodatno opremljene s službenimi kolesi za zaposlene. Za sestanke v stavbi Centrale je pitna voda v vrčih. V eni stavbi na OE Ljubljana smo zamenjali konvektorje na sistemu ogrevanja / hlajenja prostorov. Uvedba elektronskega naročanja materiala in storitev.

V pripravi je analiza pogojev in učinkov ekološkega zavarovalnega produkta.[3] GRI G4-FS14

[4] GRI G4-EN6

Ključne usmeritve Strategije družbene odgovornosti in cilji za leto 2014

Ključne usmeritve Strategije družbene odgovornosti in cilji za leto 2014

Usmeritev

Cilji 2014

Upravljanje organizacije

Bonitetna ocena poslovanja.

Ohranitev visoke bonitetne ocene.

Praksa poštenega poslovanja

Izvajanje deklaracije o poštenem poslovanju.

Povečati obseg dela na primerih sumov prevar, zaznanih s pomočjo ključnih kazalnikov prevar.

Nadaljevati aktivnosti v protikorupcijski skupini Ethos pod okriljem UNGC Slovenija.

Dokončanje kodeksa poslovanja za Skupino Triglav in implementacija.

Povečati število obdelanih primerov, zaznanih s ključnimi kazalniki prevar za vsaj 100 %.

Aktivno sodelovanje in podpora programom UNGC za dvig standardov poštenega poslovanja.

Prakse zaposlovanja in dela

S preventivnim ravnanjem prispevati k zdravim pogojem dela.

Izobraževanje zaposlenih.

Nadaljevati izobraževanje in promocijo zdravja v okviru projekta Triglav.smo.

Širša dostopnost do znanja z izvajanjem novih spletnih izobraževanj.

Vsak zaposleni ima možnost za udeležbo na vsaj enem izobraževanju.

Človekove pravice

Ničelna stopnja tolerance do diskriminacije, nadlegovanja oz. šikaniranja na delovnem mestu.

Nadaljevanje izvajanja ukrepov za ničelno stopnjo tolerance do diskriminacije, nadlegovanja oz. šikaniranja na delovnem mestu.

Odgovoren odnos do potrošnikov in dobaviteljev

Izobraževanje o zavarovalništvu.

Dostopnost storitev za invalide.

Izvedba aktivnosti v sklopu akcije izobraževanja o zavarovalništvu.

Oznaka dostopnosti prodajnih mest za različne vrste invalidnosti.

Implementacija vsaj enega ukrepa za izboljšanje dostopnosti zavarovalniških storitev.

Vključevanje v skupnost in njen razvoj

Preventivni programi za varnost v prometu

Prostovoljstvo zaposlenih v lokalnih skupnostih

Triglav generacije v Planici

3. Triglav tek

Otroci Triglava – brezskrbni v igri, povezani z naravo

Spodbujanje preventivnega ravnanja.

Izvedba vsaj 10 preventivnih akcij za najmlajše z maskoto Kuža Pazi v projektu Otroci Triglava – varni na cesti.

Vsaj 10 odstotkov zaposlenih vključenih v prostovoljno delo in aktivnosti.

Omogočiti ogled poletov v Planici vsaj 3000 otrokom, od tega vsaj 100 otrokom s posebnimi potrebami. Osveščanje udeležencev za odgovoren odnos do okolja.

Izvedba Triglav teka z več kot 1000 aktivnimi udeleženci. Implementacija vsaj enega ukrepa za zmanjšanje vpliva na okolje zaradi dogodka.

Sodelovanje pri prenovi vsaj dveh otroških igrišč.

Izdelava aplikacije za opozarjanje na nevarne točke v domu.

Zmanjševanje škodljivih vplivov na naravno okolje.

Ravnanje z odpadki

Očistimo gore in planine

Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov

Izvedba osveščevalne akcije med zaposlenimi za pravilno ločeno odlaganje odpadkov.

Nadgradnja ekoloških otokov na sedežih območnih enot.

Sodelovanje z vsaj eno organizacijo poleg Planinske zveze Slovenije.

Vsaj ena aktivnost namenjena starejšim in otrokom.

Pridobitev novih sledilcev in uporabnikov v vseh uporabljenih družbenih medijih.

Izvedba osveščanja zaposlenih za racionalno rabo energije.

Izvedba pilotskega projekta centralnega tiskanja dokumentov.

Implementacija vsaj enega dodatnega ukrepa za zmanjšanje vpliva na okolje.

Izračun ogljičnega odtisa na vsaj treh sedežih odvisnih družb Skupine Triglav.

Okvirni cilj: Prenašali bomo dobre prakse družbene odgovornosti in usmeritve družbene odgovornosti na odvisne družbe.

Spletna stran uporablja piškotke, saj vam želimo zagotoviti dobro uporabniško izkušnjo. Več o njih si lahko preberete na tej povezavi. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?